Kuolleiden luettelot: Kuolinsyyt 1952–1968

Kuolleiden luetteloihin kirjattiin kaikkien kuolleiden suomalaisten peruskuolemansyy numerokoodilla. Tapaturmaisesti kuolleille on lisäksi tapaturmakoodi.

Kuolinsyyt kuolintodistuksella vuodesta 1952

Vainajan kuolinsyy tai kuolinsyyt merkittiin kuolintodistukselle, jonka laati lääkäri tai poikkeuksellisesti poliisiviranomainen. Peruskuolinsyy oli sairaus tai vamma, joka on pannut alulle kuolemaan johtaneen sairaustapauksen kulun tai olosuhde, jossa kuolemaan johtaneen vamman aiheuttanut tapaturma tai väkivalta tapahtui. (WHO:n määritelmä Lääkintöhallituksen kuolinsyynimistössä 1952). Peruskuolinsyyn lisäksi voitiin kuolintodistukselle merkitä välitön kuolinsyy (peruskuolinsyystä johtunut ajallisesti viimeisin sairaus); toiset sairaudet, jotka olivat johtaneet välittömään kuolinsyyhyn; muut samanaikaiset sairaudet, joilla voi olla vaikutusta välittömään kuolinsyyhyn (rinnakkaiset syyt). Nämä tiedot näkyvät kuolintodistukselta, mutta kuolleiden luetteloista niitä ei löydy.

Kuolinsyyt merkittiin kuolintodistukseen ja kuolinsyytilastoihin käyttäen kansainväliseen esikuvaan pohjautuvaa kuolinsyynimistöä. Lääkintöhallitus vahvisti kuolinsyynimistön vuonna 1952 ja se astui voimaan 1.4.1952. Nimistössä oli kullekin taudille 3-numeroinen koodi ja nimike suomeksi, ruotsiksi ja latinaksi. Nimistö pohjautui WHO:n kansainväliseen tautiluokitukseen (ICD-6 vuodelta 1948), joka oli englanniksi ja ranskaksi. Nimistöä käytetiin kuolintodistuksissa vuodesta 1952 alkaen; kuolinsyytilastoissa sitä käytettiin takautuvasti jo vuodesta 1951 alkaen.

Vuonna 1956 luokitusta tarkistettiin (pohjana ICD-7 vuodelta 1955). Tarkistuksessa numerokoodit pysyivät samoina, mutta niihin kirjattavia tauteja tarkennettiin ja siirrettiin luokasta toiseen. Tarkistettu luokitus oli tarkoitettu otettavaksi käyttöön vuoden 1957 alusta. Tarkistettua versiota käytettiin kuolinsyiden merkitsemiseen vuoteen 1968 asti.

Vuonna 1969 kuolinsyiden koodaus vaihtui, katso Kuolinsyyt 1969 alkaen.

Kuolinsyiden numerokoodit

Alla oleva kuolinsyyluettelo on tarkoitettu kuolleiden luetteloissa ja kuolintodistuksissa esiintyvien kuolinsyynumeroiden selvittämiseen. Kuolinsyykoodissa on 3 numeroa.

Kuolinsyyt 001–795 ovat tauteja. Taudit on ryhmitelty 16 pääryhmään I–XVI. Mukana on kuoleman aiheuttavien tautien lisäksi tauteja, jotka eivät tule kysymykseen kuolemansyinä.

Kuolinsyyt 800–999 (pääryhmä XVII) ovat tapaturmaisia kuolemia. Tapaturmaisilla kuolemilla oli kaksi koodia. Peruskuolemansyynä ilmoitettiin ns. N-koodi, jotka ovat tämän sivun koodiluettelon loppuosassa (N800–N999 ilman N-kirjainta). Nämä koodit kuvaavat tapaturman, myrkytyksen, itsemurhan tai pahoinpitelyn aiheuttaman vamman laatua (esim. kallon murtuma). Vamman syy (esim. konetapaturma) ilmaistiin erillisellä tapaturmakoodilla.

Kuolinsyyn neljäs numero (1963–1968)

Vuosien 1963–1968 luetteloissa kuolinsyy ilmoitettiin joko kolmella tai neljällä numerolla. Tuolloin 3-numeroisen koodin perässä oli vuodesta riippuen joko X, * tai tyhjä. Tämä merkki tarkoitti nähtävästi sitä, että koodi päättyi 3 numeroon eikä tarkempaa numeroa ollut. 4-numeroisen koodin neljäs numero mitä ilmeisimmin tarkensi kolmen ensimmäisen numeron merkitystä. Esimerkiksi ”4201” tarkoitti kuolinsyytä 420, tarkemmin 420.1.

VuosiNeljäs numero
1963 Katso 4-numeroinen ICD-7-luokitus. Koodi on ilman kirjainta tai N-kirjaimella. Aivan kaikille koodeille ei löydy merkitystä.
1964 Selvittämättä. Ei ICD-7:n mukainen.
1965–1968 Katso 4-numeroinen ICD-7-luokitus. Koodi on ilman kirjainta tai N-kirjaimella.

Tarkimman tiedon kuolinsyystä saa kuolintodistukselta.

Kuolinsyyluettelo 1952–1968

I Tartunta- ja loistaudit Infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar Infective and Parasitic Diseases Morbi infectiosi et parasitarii

001–008 Hengityselinten tuberkuloosi Respirationsorganens tuberkulos Tuberculosis of respiratory system Tuberculosis organorum respirationis

001
Hengityselintuberkuloosi keuhkojen ammattitaudin yhteydessä
Tuberkulos i respirationsorganen med uppgift om yrkessjukdom i lungorna
Respiratory tuberculosis with mention of occupational disease of lung
Tuberculosis organorum respirationis, morbo pulmonum professionali indicato
002
Keuhkotuberkuloosi
Lungtuberkulos
Pulmonary tuberculosis
Tuberculosis pulmonum
003
Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus
Tuberkulos i lungsäcken
Pleural tuberculosis
Tuberculosis pleurae
004
Oireinen tuberkuloottinen varhaisaste
Tuberkulöst primärkomplex med symptom
Primary tuberculosis complex with symptoms
Complexus tuberculosus primarius cum symptomatibus
005
Oireinen ilmateiden imusolmukkeiden tuberkuloosi
Tuberkulös i respirationsorganens lymfkörtlar med symptom
Tracheobronchial glandular tuberculosis with symptoms
Tuberculosis lymphonodorum tracheobronchialium cum symptomatibus
006
Röntgenologisesti todettu aktiivi hengityselintuberkuloosi, jota ei voida sijoittaa edellisiin (001–005)
Aktiv tuberkulos i respirationsorganen, röntgenologiskt fastställd, men ej möjlig att klassificera under 001–005
Radiological evidence suggestive of active respiratory tuberculosis not classifiable elsewhere
Tuberculosis activa organorum respirationis, ad modum Roentgen indicata, alibi (001–005) non classificabilis
007
Muu hengityselintuberkuloosi
Annan tuberkulos i respirationsorganen
Other respiratory tuberculosis
Tuberculosis alia organorum respirationis
008
Sijainniltaan määrittelemätön tuberkuloosi
Tuberkulos utan angiven lokalisation
Tuberculosis, unspecified site
Tuberculosis loco non indicato

010–019 Muut tuberkuloosimuodot Tuberkulos, andra former Tuberculosis, other forms Tuberculosis formae aliae

010
Aivokalvon- ja keskushermoston tuberkuloosi
Tuberkulos i hjärnhinnorna och centrala nervsystemet
Tuberculosis of meninges and central nervous system
Tuberculosis meningum et systematis nervosi centralis
011
Suoliston, vatsakalvon ja suoliliepeen imusolmukkeiden tuberkuloosi
Tuberkulos i tarmarna, bukhinnan och tarmkäxets lymfkörtlar
Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
Tuberculosis intestinorum, peritonei, lymphonodorum mesenterii
012
Luu- ja niveltuberkuloosi, aktiivi tai määrittelemätön
Tuberkulos i ben och leder, aktiv eller icke specificerad
Tuberculosis of bones and joints, active or unspecified
Tuberculosis ossium et articulorum, activa s. non definita
013
Luu- ja niveltuberkuloosin jälkitilat
Tuberkulos i ben och leder: följdtillstånd
Late effects of tuberculosis of bones and joints
Tuberculosis ossium et articulorum, cum sequelis sanata
014
Ihon ja ihonalaiskudoksen tuberkuloosi
Tuberkulos i huden och subkutana bindväven
Tuberculosis of skin and subcutaneous cellular tissue
Tuberculosis cutis et telae subcutaneae
015
Imusuoniston tuberkuloosi
Tuberkulos i lymfatiska systemet
Tuberculosis of lymphatic system
Tuberculosis systematis lymphatici
016
Virtsa- ja sukuelinten tuberkuloosi
Tuberkulos i urogenitalorganen
Tuberculosis of genito-urinary system
Tuberculosis systematis urogenitalis
017
Lisämunuaisten tuberkuloosi
Tuberkulos i binjurarna
Tuberculosis of adrenal glands
Tuberculosis suprarenalis
018
Muiden elinten tuberkuloosi
Tuberkulos i andra organ
Tuberculosis of other organs
Tuberculosis organorum aliorum
019
Yleistuberkuloosi
Disseminerad tuberkulos
Disseminated tuberculosis
Tuberculosis disseminata

020–029 Kuppa ja sen jälkitilat Syfilis med följdtillstånd Syphilis and its sequelae Syphilis eiusque sequelae

020
Synnynnäinen kuppa
Medfödd syfilis
Congenital syphilis
Syphilis congenita
021
Hankittu kuppa
Tidig, primär och sekundär syfilis
Early syphilis
Syphilis recens
022
Syfiliittinen aortan laajentuma
Syfilitiskt aortaaneurysm
Aneurysm of aorta
Aneurysma syphiliticum aortae
023
Muu verenkiertoelinten kuppa
Annan kardiovaskulär syfilis
Other cardiovascular syphilis
Syphilis cardiovascularis alia
024
Selkäydinkato
Tabes dorsalis
Tabes dorsalis
Tabes dorsalis
025
Halvaava tylsyys
Paralysie générale
General paralysis of insane
Dementia paralytica
026
Muu keskushermoston kuppa
Annan syfilis i hjärnan och ryggmärgen
Other syphilis of central nervous system
Syphilis alia cerebri et medullae spinalis
027
Muu myöhäiskuppa
Annan sen syfilis
Other forms of late syphilis
Syphilis tarda alia
028
Piilevä kuppa
Latent syfilis
Latent syphilis
Syphilis latens
029
Tarkemmin määritelemätön kuppa
Syfilis utan närmare spcifikation
Syphilis, unqualified
Syphilis non definita

030–039 Tippuri ja muut sukupuolitaudit Gonokockinfektioner och andra könssjukdomar Gonococcal infection and other venereal diseases Gonorrhoea et morbi venerei alii

030
Äkillinen tai tarkemmin määrittelemätön tippuri
Gonorré, akut eller icke specificerad
Acute or unspecified gonorrhoea
Gonorrhoea acuta s. non definita
031
Krooninen virtsa- ja sukupuolielinten tippuri
Kronisk urogenitalgonorré
Chronic gonococcal infection of genito-urinary system
Infection gonococcica urogenitalis chronica
032
Niveltippuri
Gonokockinfektion av led
Gonococcal infection of joint
033
Silmätippuri
Gonokockinfektion av öga
Gonococcal infection of eye
034
Muu tippuri
Gonokockinfektion av annan lokalisation
Gonococcal infection of other sites
035
Tippurin jälkitila
Gonokockinfektion: följdtillstånd
Late effects of gonococcal infection
Infectio gonococcica: sequelae
036
Pehmeä sankkeri
Mjuk schanker
Chancroid
Ulcus molle
037
Lokero-nivusajos
Lymphogranuloma inguinale venereum
Lymphogranuloma venereum
Lymphogranuloma inguinale (venereum)
038
Veneerinen granulooma
Venerisk granulom i ljumsken
Granuloma inguinale, venereal
Granuloma inguinale venereum
039
Muu tarkemmin määrittelemätön sukupuolitauti
Venerisk a sjukdomar, andra och icke specificerade
Other and unspecified venereal diseases
Morbi venerei alii et non definitae

040–049 Ruoansulatuselinten tartuntataudit Infektionssjukdomar utgångna från digestionskanalen Infectious diseases commonly arising in intestinal tract Morbi infectiosi tractus intestinalis

040
Lavantauti
Tyfus
Typhoid fever
Typhus abdominalis
041
Paratyfus, pikkulavantauti
Paratyfus
Paratyphoid fever
Paratyphus
042
Muut lavantaudin sukuiset taudit / Muu salmonellainfektio
Annan salmonellainfektion
Other Salmonella infections
Salmonellosis alia
043
Aasialainen kolera
Asiatisk kolera
Cholera
Cholera asiatica
044
Luomatauti
Undulantfeber, kastsjuka
Brucellosis (undulant fever)
Febris undulans (Brucellosis)
045
Basillipunatauti
Bacilllär dysenteri
Bacillary dysentery
Dysenteria bacillaris
046
Ameebapunatauti
Amöbadysenteri
Amoebiasis
Dysenteria amoebica
047
Muu alkueläimen aiheuttama punatauti
Annan av protozoer framkallad dysenteri
Other protozoal dysentery
Dysenteria alia
048
Tarkemmin määrittelemätön punatauti
Dysenteri av icke specificerad orsak
Unspecified forms of dysentery
Dysenteria causa non indicata
049
Ruokamyrkytys
Livsmedelsförgiftning
Food poisoning (infection and intoxication)
Intoxicatio (infectio) alimentaria

050–064 Muut bakteeritaudit Övriga bakteriesjukdomar Other bacterial diseases Morbi bacterici alii

050
Tulirokko
Scharlakansfeber
Scarlet fever
Scarlatina
051
Streptokokkiangiina
Streptokockangina
Streptococcal sore throat
Angina streptococcica
052
Ruusu
Rosfeber
Erysipelas
Erysipelas
053
Yleinen verenmyrkytys (bakteerien aiheuttama)
Septikemi, septikopyemi
Septicaemia and pyaemia
Septicaemia, septicopyaemia
054
Yleinen verenmyrkytys (bakteerimyrkkyjen aiheuttama)
Bakteriell toxinemi
Bacterial toxaemia
Toxinaemia bacterica
055
Kurkkumätä
Difteri
Diphtheria
Diphteria
056
Hinkuyskä
Kikhosta
Whooping cough
Pertussis
057
Tarttuva aivokalvontulehdus (meningokokkien aiheuttama)
Meningokockinfektion
Meningococcal infections
Infectio meningococcica
058
Rutto
Pest
Plague
Pestis
059
Jänisrutto
Tularemi
Tularaemia
Tularaemia
060
Spitaali
Spetälska
Leprosy
Lepra
061
Jäykkäkouristus
Stelkramp
Tetanus
Tetanus
062
Pernarutto
Mjältbrand
Anthrax
Anthrax
063
Kaasukuolio
Gasbrand
Gas gangrene
Gangraena emphysematosa (Oedema emphysematosum malignum)
064
Muu bakteeritauti
Andra bakteriesjukdomar
Other bacterial diseases
Morbi bacterici alii

070–074 Spirokeettataudit paitsi kuppa Spirochetsjukdomar med undantag för syfilis Spirochaetal diseases, except syphilis Morbi spirochaetici non syphilitici

070
Plaut-Vincent'in angiina
Infektion med Vincents bacil
Vincent's infection
Infectio per bacillum Vincenti
071
Toisintokuume
Återfallsfeber
Relapsing fever
Febris recurrens
072
Weilin tauti
Leptospiros
Leptospirosis
Leptospirosis
Vuoden 1952 kuolinsyynimistössä Leptospirosis ictero-haemorrhagica; 1956 nimike Leptospirosis ja Leptospirosis ictero-haemorrhagica sen alakohta.
073
Frambesia
Framboesia
Yaws
Framboesia
074
Muut spirokeettataudit
Andra spirochetinfektioner
Other spirochaetal infections
Infectiones spirochaeticae aliae

080–096 Virustaudit Virussjukdomar Diseases attributable to viruses Morbi virosi

080
Äkillinen lapsihalvaus
Akut barnförlamning
Acute poliomyelitis
Poliomyelitis anterior acuta
081
Lapsihalvauksen jälkitilat
Akut barnförlamning: följdtillstånd
Late effects of acute poliomyelitis
Poliomyelitis: sequelae
082
Äkillinen tarttuva aivokuume
Inhemsk sömnsjuka
Acute infectious encephalitis
Encephalitis infectiosa acuta
083
Aivokuumeen jälkitilat
Inhemsk sömnsjuka: följdtillstånd
Late effects of acute infectious encephalitis
Encephalitis infectiosa acuta: sequelae
084
Isorokko
Koppor
Smallpox
Variola
085
Tuhkarokko
Mässling
Measles
Morbilli
086
Vihurirokko
Röda hund
Rubella (German measles)
Rubeola
087
Vesirokko
Vattkoppor
Chickenpox
Varicellae
088
Vyöruusu
Bältros
Herpes zoster
Herpes zoster
089
Sikotauti
Påssjuka
Mumps
Parotitis infectiosa
090
Dengue-kuume
Dengue-feber
Dengue
Febris Dengue
091
Keltakuume
Gula febern
Yellow fever
Febris flava
092
Tarttuva keltatauti
Infektiös hepatit
Infectious hepatitis
Hepatitis infectiosa
093
Mononukleoosi, imusolmukekuume
Mononucleosis infectiosa
Glandular fever (infectious mononucleosis)
Mononucleosis infectiosa
094
Vesikauhu
Vattuskräck
Rabies
Rabies
095
Silmäpasko, trakooma
Trakom
Trachoma
Trachoma
096
Muut virustaudit
Andra viroser
Other diseases attributable to viruses
Viroses aliae

100–108 Riketsiataudit Fläckfeber och andra rickettsiasjukdomar Typhus and other rickettsial diseases Morbi rickettsiosi

101–107: Muut pilkkukuumeet. Annan form av fläckfeber.

100
Täipilkkukuume
Fläckfeber överförd genom klädlöss
Louse-borne epidemic typhus
Febris exanthematica per pediculum vestimenti
101
Flea-borne endemic typhus (murine)
102
Brill's disease, not specified as louse- or flea-borne
103
Tabardillo (Mexican typhus), not specified as louse- or flea-borne
104
Tick-borne typhus
105
Mite-borne typhus
106
Volhynian fever (trench fever)
107
Typhus, unspecified
108
Muut riketsiataudit
Andra rickettsiasjukdomar
Other rickettsial diseases
Rickettsioses aliae

110–117 Vilutauti- eli malariamuodot Frossa Malaria

110–116 Malariataudit. Malariasjukdomar.

110
Vivax malaria (benign tertian)
Malaria vivax. Malaria tertiana benigna
111
Malariae malaria (quartan)
Malaria quartana
112
Falciparum malaria (malignant tertian)
Malaria tertiana maligna
113
Ovale malaria
Malaria per plasmodium ovale
114
Mixed malarial infections
Malaria mixta
115
Blackwater fever
Malaria haemoglobinurica
116
Other and unspecified forms of malaria
Malaria alia non definita
117
Istutusmalaria
Malaria, inokulerad
Recurrent induced malaria
Malaria inducta recurrens

120–138 Muut tartunta- tai loistaudit Andra infektionssjukdomar och parasitära sjukdomar Other infective and parasitic diseases Morbi infectiosi seu parasitarii alii

120
Leishmaniatauti
Leishmaniasis
Leishmaniasis
Leishmaniasis
121
Afrikkalainen unitauti
Trypanosomsjukdomar
Trypanosomiasis
Trypanosomiasis
122
Muut alkueläintaudit
Andra protozosjukdomar
Other protozoal diseases
Morbi protozoici alii
123
Sistosoomatauti
Sugmasksjukdom
Schistosomiasis
Schistosomiasis
124
Muut imumatotaudit
Andra termatodsjukdomar
Other trematode infestation
Infestationes trematodicae aliae
125
Rakkulamato
Blåsmasksjuka
Hydatid disease
Echinococcosis
126
Muut lapamatotaudit
Andra bandmasksjukdomar
Other cestode infestation
Infestationes cestodicae aliae, diphyllobothriasis, taeniasis
127
Filariatauti
Filariasjukdom
Filariasis
Filariasis
128
Trikiinitauti
Trikinos
Trichiniasis
Trichinosis
129
Koukkumatotauti
Hakmasksjuka
Ankylostomiasis
Anchylostomiasis
130
Suolinkainen, kihomato, muut loismadot
Andra eller blandade eller obestämda masksjukdomar
Infestation with worms of other, mixed and unspecified type
Infestationes helminthicae aliae s. mixtae s. non definitae, ascariasis, enterobiasis (oxyuriasis)
131
Ihosilsat
Hudsvampsjukdomar
Dermatophytosis
Dermatophytoses
132
Sädesienitauti
Strålsvampsjukdom
Actinomycosis
Actinomycosis
133
Coccidioidomykoosi
Coccidioidomycosis
Coccidioidomycosis
Coccidioidomycosis
134
Muut sienitaudit
Andra svampsjukdomar
Other fungus infections
Mycoses aliae
135
Syyhy
Skabb
Scabies
Scabies
136
Täisyys, täi-
Löss
Pediculosis
Pediculosis
137
Muut niveljalkaisloistaudit
Andra artropodsjukdomar
Other arthropod infestation
Infestationes arthropodicae aliae
138
Muut tartunta- tai loistaudit
Andra infektiösa eller parasitära sjukdomar
Other infective and parasitic diseases
Morbi infectiosi s. parasitarii alii

II Kasvaimet Tumörer Neoplasms Neoplasmata. Tumores

140–148 Suuontelon ja nielun pahanlaatuiset kasvaimet Maligna tumörer i munhåla och svalg Malignant neoplasm of buccal cavity and pharynx Neoplasma malignum cavitatis oris et pharyngis

140
Huulen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i läppen
Malignant neoplasm of lip
Neoplasma malignum labii
141
Kielen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i tungan
Malignant neoplasm of tongue
Neoplasma malignum linguae
142
Sylkirauhasen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i spottkörteln
Malignant neoplasm of salivary gland
Neoplasma malignum glandulae salivariae
143
Suun pohjan pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i munbotten
Malignant neoplasm of floor of mouth
Neoplasma malignum baseos oris
144
Suuontelon pahanlaatuinen kasvain: sijainti muu tai tarkemmin määrittelemätön
Malign tumör i munnen: andra eller icke närmare specificerade delar
Malignant neoplasm of other parts of mouth, and of mouth, unspecified
Neoplasma malignum oris: partes aliae s. non definitae
145
Keskinielun (suunielun) pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i mesofarynx
Malignant neoplasm of oral mesopharynx
Neoplasma malignum mesopharyngis oralis
146
Nenänielun pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i nasofarynx
Malignant neoplasm of nasopharynx
Neoplasma malignum nasopharyngis
147
Alanielun (kurkunpäänielun) pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i hypofarynx
Malignant neoplasm of hypopharynx
Neoplasma malignum hypopharyngis
148
Sijainniltaan määrittelemätön nielun pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i farynx utan angiven lokalisation
Malignant neoplasm of pharynx, unspecified
Neoplasma malignum pharyngis non definitum

150–159 Ruoansulatuselinten ja vatsakalvon pahanlaatuiset kasvaimet Maligna tumörer i digestionsorgan och bukhinna Malignant neoplasm of digestive organs and peritoneum Neoplasma malignum organorum digestionis et peritonei

150
Ruokatorven pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i matstrupen
Malignant neoplasm of oesophagus
Neoplasma malignum oesophagi
151
Mahalaukun pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i magsäcken
Malignant neoplasm of stomach
Neoplasma malignum ventriculi
152
Ohutsuolen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i tunntarmen
Malignant neoplasm of small intestine, including duodenum
Neoplasma malignum intestini tenuis
153
Paksusuolen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i grovtarmen
Malignant neoplasm of large intestine, except rectum
Neoplasma malignum intestini crassi
154
Peräsuolen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i ändtarmen
Malignant neoplasm of rectum
Neoplasma malignum recti
155
Sappiteiden tai maksan primäärinen pahanlaatuinen kasvain
Malign primär tumör i gallvägarna eller levern
Malignant neoplasm of biliary passages and of liver (stated to be primary site)
Neoplasma malignum viarum biliferarum seu hepatis primarium
156
Maksan pahanlaatuinen kasvain: sekundäärinen tai tarkemmin määrittelemätön
Malign tumör i levern: sekundär eller utan närmare specifikation
Malignant neoplasm of liver (secondary and unspecified)
Neoplasma malignum hepatis secundarium s. non definitum
157
Haiman pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i pankreas
Malignant neoplasm of pancreas
Neoplasma malignum pancreatis
158
Vatsakalvon pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i bukhinnan
Malignant neoplasm of peritoneum
Neoplasma malignum peritonei
159
Ruoansulatuselinten sijainniltaan tarkemmin määrittelemätön pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i digestionsorganen utan angiven lokalisation
Malignant neoplasm of unspecified digestive organs
Neoplasma malignum organorum digestionis non definitum

160–165 Hengityselinten pahanlaatuiset kasvaimet Maligna tumörer i respirationsorganen Malignant neoplasm of respiratory system Neoplasma malignum organorum respirationis

160
Nenäontelon, nenän sivuonteloiden, välikorvan pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i näshälan, bihälorna, mellanörat
Malignant neoplasm of nose, nasal cavities, middle ear and accessory sinuses
Neoplasma malignum cavi nasi, sinuum nasi, auris mediae
161
Kurkunpään pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i larynx
Malignant neoplasm of larynx
Neoplasma malignum laryngis
162
Henkitorven, keuhkoputkien pahanlaatuinen kasvain. Keuhkojen, keuhkopussien primäärinen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i luftstrupen, bronkerna. Malign primärtumör i lungan, lungsäcken
Malignant neoplasm of bronchus and trachea, and of lung specified as primary
Neoplasma malignum tracheae, bronchi. Neoplasma malignum primarium pulmonis, pleurae
1952 kuolinsyynimistö/nomenklatur: Henkitorven, keuhkoputkien, keuhkopussien keuhkojen primäärinen. Lufstrupen, brokerna, lungan eller lungsäcken, primär. Tracheae, bronchi, pleurae, pulmonis primarium.
163
Keuhkojen, keuhkopussien pahanlaatuinen kasvain, jota ei ole määritelty primääriseksi tai sekundääriseksi
Malign tumör i lungan, lungsäcken, ej specificerad som primär eller sekundär
Malignant neoplasm of lung, unspecified as to whether primary or secondary
Neoplasma malignum pulmonis, pleurae: primarium s. secundarium non definitum
1952 kuolinsyynimistö/nomenklatur: Keuhkoputkien, keuhkopussien, keuhkojen primäärinen tai sekundäärinen tarkemmin määrittelemätön. Bronkerna, lungan eller lungsäcken, primär eller sekundär utan närmare specifikation. Tracheae, bronchi, pleurae, pulmonis primarium s. secundarium non definitum.
164
Välikarsinan pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i mediastinum
Malignant neoplasm of mediastinum
Neoplasma malignum mediastini
165
Rintaontelon elimien sekundäärinen pahanlaatuinen kasvain
Malign sekundär tumör i bröstorganen
Malignant neoplasm of thoracic organs (secondary)
Neoplasma malignum secundarium organorum thoracis

170–181 Nisän ja virtsa- ja sukuelinten pahanlaatuiset kasvaimet Maligna tumörer i bröstkörtel och uro-genitalorganen Malignant neoplasm of breast and genito-urinary organs Neoplasma malignum mammae et organorum urogenitalium

170
Nisän pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i bröstkörteln
Malignant neoplasm of breast
Neoplasma malignum mammae
171
Kohdun kaulan pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i cervix uteri
Malignant neoplasm of cervix uteri
Neoplasma malignum cervicis uteri
172
Kohdun rungon pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i corpus uteri
Malignant neoplasm of corpus uteri
Neoplasma malignum corporis uteri
173
Kohdun muiden osien pahanlaatuinen kasvain, sekä istukkasyöpä
Malign tumör i annan del av uterus, inklusive korioepiteliom
Malignant neoplasm of other parts of uterus, including chorionepithelioma
Neoplasma malignum uteri: pars alia et chorionepithelioma
174
Kohdun sijainniltaan tarkemmin määrittelemätön pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i uterus utan angiven lokalisation
Malignant neoplasm of uterus, unspecified
Neoplasma malignum uteri non definitum
175
Munasarjan, munanjohtimen ja kohdun leveän kannattimen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i äggstocken, äggledaren eller ligamentum latum
Malignant neoplasm of ovary, Fallopian tube and broad ligament
Neoplasma malignum ovarii, tubae, ligamenti lati
176
Naisen sukuelinten pahanlaatuinen kasvain: sijainti muu tai tarkemmin määrittelemätön
Malign tumör i kvinnliga genitalorganen: annan eller icke angiven lokalisation
Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs
Neoplasma malignum genitalium feminae loco aliud seu non indicato
177
Eturauhasen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i prostata
Malignant neoplasm of prostate
Neoplasma malignum prostatae
178
Kiveksen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i testis
Malignant neoplasm of testis
Neoplasma malignum testis
179
Miehen sukuelinten pahanlaatuinen kasvain: sijainti muu tai tarkemmin määrittelemätön
Malign tumör i manliga genitalorganen: annan eller icke angiven lokalisation
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
Neoplasma malignum genitalium viri: loco aliud seu non indicato
180
Munuaisen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i njuren
Malignant neoplasm of kidney
Neoplasma malignum renis
181
Virtsarakon tai muiden virtsaelinten pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i urinblåsan eller andra urinorgan
Malignant neoplasm of bladder and other urinary organs
Neoplasma malignum vesicae urinalis et organorum urinalis aliorum

190–199 Pahanlaatuinen kasvain muualla tai sijainti määrittelemättä Maligna tumörer på annat ställe eller utan uppgiven lokalisation Malignant neoplasm of other and unspecified sites Neoplasma maglignum loci alterius s. non indicati

190
Ihon pahanlaatuinen melanooma
Malignt melanom i huden
Malignant melanoma of skin
Melanoma malignum cutis
191
Ihon muu pahanlaatuinen kasvain
Annan malign tumör i huden
Other malignant neoplasm of skin
Neoplasma malignum aliud cutis
192
Silmän pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i ögat
Malignant neoplasm of eye
Neoplasma malignum oculi
193
Keskus- ja ääreishermoston pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet
Malignant neoplasm of brain and other parts of nervous system
Neoplasma malignum cerebri, medullae spinalis, systematis nervosi peripherici
194
Kilpirauhasen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i sköldkörteln
Malignant neoplasm of thyroid gland
Neoplasma malignum glandulae thyreoideae
195
Muiden umpirauhasten pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i andra endokrina körtlar
Malignant neoplasm of other endocrine glands
Neoplasma malignum glandularum endocrinarum aliarum
196
Luuston pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i bensystemet
Malignant neoplasm of bone (including jaw bone)
Neoplasma malignum ossium
197
Sidekudosten tai lihasten pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i bindväv och muskulatur
Malignant neoplasm of connective tissue
Neoplasma malignum telae connectivae et musculorum
198
Imusolmukkeiden sekundäärinen tai tarkemmin määrittelemätön pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör i lymfkörtlarna, sekundär eller utan närmare specifikation
Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes
Neoplasma malignum lymphonodorum secundarium s. non definitum
199
Muun tai sijainniltaan tarkemmin määrittelemättömän elimen pahanlaatuinen kasvain
Malign tumör på annat ställe eller utan angiven lokalisation
Malignant neoplasm of other and unspecified sites
Neoplasma malignum loci alterius s. non indicati

200–207 Imusuoni- ja vertamuodostavien elinten kasvaimet Tumör i lymfatisk och blodbildande vävnad Neoplasms of lymphatic and haematopoietic tissues Neoplasma telae lymphaticae et haematopoeticae

200
Imusolusyöpä. Verkkosolusyöpä
Lymfosarkom. Retikelcellsarkom
Lymphosarcoma and reticulosarcoma
Lymphosarcoma. Reticulosarcoma
201
Pahanlaatuinen lymfogranulomatoosi
Malign lymfogranulomatos
Hodgkin's disease
Lym phoranulomatosis maligna
202
Muut imukudoskasvaimet
Andra former av tumör i lymfatiska vävnaden
Other forms of lymphoma (reticulosis)
Neoplasmata alia telae lymphaticae
203
Multippeli myelooma
Multipelt myelom
Multiple myeloma (plasmocytoma)
Myeloma multiplex
204
Valkoveritauti. Aleukemia
Leukemi. Aleukemi
Leukaemia and aleukaemia
Leucaemia
1952 kuolinsyynimistössä ei mainittu aleukemiaa. Aleukemi inte i 1952 års nomenklatur.
205
Mycosis fungoides
Mycosis fungoides
Mycosis fungoides
Mycosis fungoides
206
Lymphatic system
Ei suomalaisessa kuolinsyynimistössä eikä -tilastoissa. Inte i finsk dödsorsaksnomenklatur eller -statistik.
207
Haematopoietic system
Ei suomalaisessa kuolinsyynimistössä eikä -tilastoissa. Inte i finsk dödsorsaksnomenklatur eller -statistik.

210–229 Hyvänlaatuiset kasvaimet Benigna tumörer Benign neoplasm Neoplasmata benigna

210
Suuontelon ja nielun hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i munhålan och svalget
Benign neoplasm of buccal cavity and pharynx
Neoplasma benignum cavi oris et pharyngis
211
Muiden ruoansulatuselinten hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i andra digestionsorgan
Benign neoplasm of other parts of digestive system
Neoplasma benignum organorum digestionis aliorum
212
Hengityselinten hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i respirationsorganen
Benign neoplasm of respiratory system
Neoplasma benignum organorum respirationis
213
Nisän hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i bröstkörteln
Benign neoplasm of breast
Neoplasma benignum mammae
214
Kohdun lihaskasvain
Uterusmyom
Uterine fibromyoma
Myoma uteri
215
Muu kohdun hyvänlaatuinen kasvain
Annan benign uterustumör
Other benign neoplasm of uterus
Neoplasma benignum uteri aliud
216
Munasarjan hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i äggstocken
Benign neoplasm of ovary
Neoplasma benignum ovarii
217
Muu naisen sukuelinten hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i andra kvinnliga genitalorgan
Benign neoplasm of other female genital organs
Neoplasma benignum genitalium aliorum feminae
218
Miehen sukuelinten hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i manliga könsorganen
Benign neoplasm of male genital organs
Neoplasma benignum genitalium viri
219
Munuaisten ja muiden virtsaelinten hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i njuren och andra urinorgan
Benign neoplasm of kidney and other urinary organs
Neoplasma benignum renis et organorum urinariorum aliorum
220
Ihon hyvänlaatuinen melanooma
Beningt melnom i huden
Benign melanoma of skin
Melanoma benignum cutis
221
Ihoaiheinen rakkulakasvain ja sen avanne
Cysta dermoidea i huden
Pilonidal cyst
Cysta s. fistula dermoides cutis
222
Muu ihon hyvänlaatuinen kasvain
Annan benign hudtumör
Other benign neoplasm of skin
Neoplasma benignum cutis aliud
223
Keskus- ja ääreishermoston hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet
Benign neoplasm of brain and other parts of nervous system
Neoplasma benignum cerebri et partium aliarum systematis nervosi
1952 kuolinsyynimistö: Hermoston hyvänlaatuinen kasvain. Neoplasma benignum encephali, medullae spinalis, systematis nervosi peripherici.
224
Umpirauhasten hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i endokrina körtlarna
Benign neoplasm of endocrine glands
Neoplasma benignum glandularum endocrinarum
225
Luuston ja ruston hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i bensystemet och brosk
Benign neoplasm of bone and cartilage
Neoplasma benignum ossium et cartilaginum
226
Rasvakasvain
Lipom
Lipoma
Lipoma
227
Muu lihasten tai sidekudosten hyvänlaatuinen kasvain
Annan benign tumör i muskler och bindväv
Other benign neoplasm of muscular and connective tissue
Neoplasma benignum aliud musculorum et telae connectivae
228
Verisuonikasvain, imusuonikasvain
Hemangiom, lymfangiom
Haemangioma and lymphangioma
Haemangioma, lymphangioma
229
Muiden tai tarkemmin määrittelemättömien elinten hyvänlaatuinen kasvain
Benign tumör i andra organ eller utan angiven lokalisation
Benign neoplasm of other and unspecified organs and tissues
Neoplasma benignum organorum aliorum s. non indicatum

230–239 Tarkemmin määrittelemättömät kasvaimet Tumörer av icke angiven art Neoplasm of unspecified nature Neoplasmata non definita

1956: Numeroihin 230–239 sisältyvät kasvaimet, joista ei ole mainittu, ovatko ne hyvänlaatuisia vai pahanlaatuisia tai joiden sijaintia ei ole mainittu.

230
Ruoansulatuselinten tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i digestionsorganen
Neoplasm of unspecified nature of digestive organs
Neoplasma non definitum organorum digestionis
231
Hengityselinten tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i respirations organen
Neoplasm of unspecified nature of respiratory organs
Neoplasma non definitum organorum respirationis
232
Nisän tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i bröstkörteln
Neoplasm of unspecified nature of breast
Neoplasma non definitum mammae
233
Kohdun tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i uterus
Neoplasm of unspecified nature of uterus
Neoplasma non definitum uteri
234
Munasarjojen tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i äggstocken
Neoplasm of unspecified nature of ovary
Neoplasma non definitum ovarii
235
Muiden naisen sukuelinten tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i andra kvinnliga genitalorgan
Neoplasm of unspecified nature of other female genital organs
Neoplasma non definitum genitalium aliorum feminae
236
Muiden virtsa- ja sukuelinten tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i andra urogenitalorgan
Neoplasm of unspecified nature of other genito-urinary organs
Neoplasma non definitum organorum aliorum urogenitalium
237
Keskus- ja ääreishermoston tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i hjärnan, ryggmärgen och perifera nervsystemet
Neoplasm of unspecified nature of brain and other parts of nervous system
Neoplasma non definitum cerebri et partium aliorum systematis nervosi
1952 kuolinsyynimistö: Hermoston tarkemmin määrittelemättömät kasvaimet. Neoplasma non definitum encephali, medullae spinalis, systematis nervosi peripherici.
238
Ihon, lihasten, luuston, nivelten tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i hud, muskler, ben eller leder
Neoplasm of unspecified nature of skin and musculoskeletal system
Neoplasma non definitum cutis, musculorum, ossium, articulorum
239
Muiden tai tarkemmin määrittelemättömien elinten tarkemmin määrittelemätön kasvain
Tumör utan närmare specifikation i andra eller icke specificerade organ
Neoplasm of unspecified nature of other and unspecified organs
Neoplasma non definitum organorum aliorum s. non indicatum

III Herkistymäsairaudet. Umpierityksen sairaudet. Aineenvaihdunnan ja ravitsemuksen sairaudet ja puutostilat Allergiska sjukdomar. Endokrina systemets sjukdomar. Ämnesomsättningssjukdomar. Nutritionsrubbningar Allergic, Endocrine System, Metabolic, and Nutritional Diseases Morbi allergici. Morbi systematis endocrini. Morbi metabolismi et nutritionis

240–245 Herkistymätaudit Allergiaska sjukdomar Allergic disorders Morbi allergici

240
Heinänuha
Hösnuva
Hay fever
Coryza allergica
241
Keuhkoastma
Bronkialastma
Asthma
Asthma bronchiale
242
Herkistymäpöhö
Angioneurotiskt ödem
Angioneurotic oedema
Oedema angioneuroticum
243
Nokkoskuume
Nässelutslag
Urticaria
Urticaria
244
Herkistymärohtuma
Allergiskt eksem
Allergic eczema
Eczema allergicum
245
Muut herkistymäsairaudet
Andra allergiska sjukdomar
Other allergic disorders
Morbi allergici alii

250–254 Kilpirauhasen taudit Sköldkörtelsjukdomar Diseases of thyroid gland Morbi glandulae thyreoideae

250
Yksinkertainen struuma
Enkel struma
Simple goitre
Struma simplex
251
Myrkytön kyhmystruuma
Atoxisk nodös struma
Non-toxic nodular goitre
Struma nodosa atoxica
252
Kilpirauhasmyrkytys, struuman kanssa tai ilman
Tyreotoxikos med (utan) struma
Thyrotoxicosis with or without goitre
Thyreotoxicosis cum (sine) struma
253
Limapöhötauti, kretinismi
Myxödem, kretinism
Myxoedema and cretinism
Myxoedema, cretinismus
254
Muut kilpirauhastaudit
Andra tyroideasjukdomar
Other diseases of thyroid gland
Morbi alii glandulae thyreoideae

260–260 Sokeritauti Sockersjuka Diabetes mellitus

260
Sokeritauti
Sockersjuka
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus

270–277 Muiden umpirauhasten taudit Sjukdomar i andra endokrina organ Diseases of other endocrine glands Morbi alii systematis endocrini

270
Muu haiman umpierityshäiriö kuin sokeritauti
Rubbning i pankreas inre sekretion av annat slag än sockersjuka
Disorders of pancreatic internal secretion other than diabetes mellitus
Functio laesa secretionis internae pancreatis non diabetica
271
Lisäkilpirauhasen taudit
Paratyreoideas sjukdomar
Diseases of parathyroid gland
Morbi glandulae parathyreoideae
272
Aivolisäkkeen taudit
Hypofysens sjukdomar
Diseases of pituitary gland
Morbi glandulae hypophyseos
273
Kateenkorvan taudit
Tymus' sjukdomar
Diseases of thymus gland
Morbi glandulae thymi
274
Lisämunuaisen taudit
Binjuresjukdomar
Diseases of adrenal glands
Morbi corporis suprenalis
275
Munasarjan umpierityshäiriö
Rubbning i äggstockens inre sekretion
Ovarian dysfunction
Laesio endocrina ovarii
276
Kivesten umpierityshäiriö
Rubbning i testis' inre sekretion
Testicular dysfunction
Laesio endocrina testis
277
Useiden umpieritysrauhasten samanaikainen häiriötila. Muut umpieritysrauhasten taudit
Polyglandulära funktionsrubbningar. Andra sjukdomar i endokrina körtlarna
Polyglandular dysfunction and other diseases of endocrine glands
Laesio endocrina polyglandularis
1952 kuolinsyynimistöstä puuttuu Muut umpieritysrauhasten taudit. Andra sjukdomar i endokrina körtlarna saknas i 1952 års nomenklatur.

280–289 Vitamiinipuutostaudit ja muut ainennvaihdunnan taudit Avitaminoser och andra ämnesomsättningsrubbningar Avitaminoses and other metabolic diseases Avitaminoses et morbi metabolici alii

280
Beriberi
Beriberi
Beriberi
Beriberi
281
Pellagra
Pellagra
Pellagra
Pellagra
282
Keripukki
Skörbjugg
Scurvy
Scorbutus
283
Riisitauti
Aktiv rakit
Active rickets
Rachitis activa
284
Riisitaudin jälkitilat
Rakitiska följdtillstånd
Late effects of rickets
Sequelae rachitidis
285
Luunpehmennystauti
Benuppmjukning
Osteomalacia
Osteomalacia
286
Muut vitamiinipuutostaudit ja aliravitsemustilat
Andra avitaminoser och bristsjukdomar
Other avitaminoses and nutritional deficiency states
Aliae avitaminoses et insufficientiae nutritionis
287
Liikalihavuus, joka ei aiheudu umpierityshäiriöistä
Fettsot, ej specificerad som endokrin
Obesity, not specified as of endocrine origin
Obesitas, causa endocrina non indicata
288
Kihti
Gikt
Gout
Diathesis urica
289
Muut aineenvaihdunnan taudit
Andra ämnesomsättningsrubbningar
Other metabolic diseases
Morbi alii metabolici

IV Veren ja vertamuodostavien elinten taudit Blodets och blodbildande organens sjukdomar Diseases of the Bloodforming Organs Morbi sanguinis et systematis haematopoetici

290–299 Veren ja vertamuodostavien elinten taudit Blodets och blodbildande organens sjukdomar Diseases of blood and blood-forming organs Morbi sanguinis et systematis haematopoetici

290
Näivetystauti. Muut hyperkromiset vähäverisyydet
Perniciös anemi. Andra hyperkroma anemier
Pernicious and other hyperchromic anaemias
Anaemia perniciosa. Anaemiae hyperchromicae aliae
291
Rautapuutteinen vähäverisyys. Hypokromiset vähäverisyydet
Järnbristanemier. Hypokroma anemier
Iron deficiency anaemias (hypochromic anaemias)
Anaemia hypochromica
292
Muut tarkemmin määritellyt vähäverisyydet
Andra specificerade anemier
Other anaemias of specified type
Anaemiae definitae aliae
293
Tarkemmin määrittelemättömät vähäverisyydet
Icke specificerade anemier
Anaemia of unspecified type
Anaemiae non definitae
294
Punasolujen liikarunsaus
Polycytemi
Polycythaemia
Polycythaemia
295
Verenvuototauti
Blödaresjuka
Haemophilia
Haemophilia
296
Punatäplätauti ja muut verenvuototaipumustilat
Purpura och andra hemorragiska tillstånd
Purpura and other haemorrhagic conditions
Purpura et status haemorrhagici alii
297
Jyvässolukato
Agranulocytos
Agranulocytosis
Agranulocytosis
298
Pernan taudit
Mjältens sjukdomar
Diseases of spleen
Morbi lienis
299
Muut veren ja vertamuodostavien elinten taudit
Andra sjukdomar i blodbildande organen och blodet
Other diseases of blood and blood-forming organs
Morbi alii sanguinis et systematis haematopoetici

V Mielisairaudet. Sairasmielisyys. Vajaaälyisyys Mentala sjukdomar. Psykoneuroser. Patologiska personligshetstyper Mental, Psychoneurotic, and Personality Disorders Morbi mentis. Psychoneuroses. Personae pathologicae

300–309 Mielisairaudet Sinnesjukdomar Psychoses

300
Jakomielitauti
Schizofreni
Schizophrenic disorders (dementia praecox)
Schizophrenia
301
Kiihko-masennusmielisairaus
Manisk-depressivpsykos
Manic-depressive reaction
Psychosis manico-depressiva
302
Vaihdevuosien synkkämielisyys
Involutionsmelankoli
Involutional melancholia
Melancholia involutionis
303
Vainomielisairaus
Paranoia och paranoida tillstånd
Paranoia and paranoid states
Paranoia et status paranoides
304
Vanhuudenmielisairaus
Senil psykos
Senile psychosis
Psychosis senilis
305
Ennenaikainen vanhuuden mielisairaus
Presenil psykos
Presenile psychosis
Psychosis praesenilis
306
Aivojen verisuonten kovettumiseen liittyvä mielisairaus
Psykos med arterioskleros i hjärnan
Psychosis with cerebral arteriosclerosis
Psychosis cum arteriosclerosi cerebri
1956: Nimikettä ei käytetä peruskuolinsyynä eikä primäärisenä taudin nimenä.
307
Alkoholimielisairaus
Alkoholpsykos
Alcoholic psychosis
Psychosis alcoholica
308
Muu tunnetun syyn aiheuttama mielisairaus (aivokasvain, kaatumatauti ym.)
Psykos av annan påvisbar orsak (hjärntumör, epilepsi mm.)
Psychosis of other demonstrable aetiology
Psychosis e causa alia indicabili
309
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät mielisairaudet
Andra eller icke specificerade psykoser
Other and unspecified psychoses
Psychosis alia s. non definita

310–318 Rakenteelliset sairasmielisyydet Psykoneuroser av annan, blandad eller ej specificerad typ Psychoneurotic disorders Psychoneuroses

310
Levottomuustilat kehonoireita mainitsematta
Ångestreaktion utan uppgift om somatiska symptom
Anxiety reaction without mention of somatic symptoms
Reactio angoris: symptomata somatica non indicata
311
Hysteerinen reaktio levottomuustilaa mainitsematta
Hysterisk reaktion utan uppgift om ångestreaktion
Hysterical reaction without mention of anxiety reaction
Reactio hysterica: reactio angoris non indicata
312
Kammot
Fobi-reaktion
Phobic reaction
Reactio phobica
313
Pakkomielteet
Obsessivkompulsiv reaktion
Obsessive-compulsive reaction
Reactio obsessiva-compulsiva
314
Masennustilat
Neurotisk-depressiv reaktion
Neurotic-depressive reaction
Reactio neurotico-depressiva
315
Psykoneuroosi verenkiertoelimistöoirein
Psykoneuros med symptom från cirkulationsorganen
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatisation reaction) affecting circulatory system
Psychoneurosis cum symptomatibus systematis circulationis
316
Psykoneuroosi ruoansulatuselimistöoirein
Psykoneuros med symptom från digestionsorganen
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatisation reaction) affecting digestive system
Psychoneurosis cum symptomatibus systematis digestionis
317
Psykoneuroosi muine elinoireineen
Psykoneuros med symptom från andra organ
Psychoneurosis with somatic symptoms (somatisation reaction) affecting other systems
Psychoneurosis cum symptomatibus systematis organorum aliorum
318
Muut, sekamuotoiset sekä tarkemmin määrittelemättömät psykoneuroosit
Psykoneuroser av annan, blandad eller ej specificerad typ
Psychoneurotic disorders, other, mixed and unspecified types
Casus psychoneurotici: typi alii, mixti, non definiti

320–326 Luonne- ja käytösviat sekä vajaaälyisyys Abnormiteter i karaktär, uppförande och intelligens Disorders of character, behaviour, and intelligence Constitutio pathologica, characteris, habitus, intelligentiae

320
Luonteen sairaalloisuus
Patologisk personlighetstyp
Pathological personality
Persona pathologica / Psychopatia
321
Luonteen vajaakehittyneisyys
Omogen personlighetstyp
Immature personality
Persona immatura
322
Alkoholismi
Alkoholism
Alcoholism
Alcoholismus
323
Muu lääkeaineiden väärinkäyttö
Annat missbruk av läkemedel
Other drug addiction
Abusus alius medicamentorum
1952 kuolinsyynimistö: Muiden huumausaineiden väärinkäytöt. 1952 års nomenklatur: Andra missbruk av bedövningsmedel.
324
Lapsuus- ja nuoruusajan käytöshäiriöt
Abnormt beteende hos barn
Primary childhood behaviour disorders
Habitus abnormis infantum
325
Vajaaälyisyys
Mentala defekter
Mental deficiency
Defectus mentales
1956: Oligophrenia
326
Muut luonne- ja käytösviat sekä vajaaälyisyys
Andra fall av abnormitet i karaktär, uppförande och intelligens
Other and unspecified character, behaviour and intelligence disorders
Casus characteris, habitus, intelligentiae abnormis alii, s. non definiti

VI Hermoston ja aistimien taudit Nervsystemets och sinnesorganens sjukdomar Diseases of the Nervous System and Sense Organ Morbi systematis nervosi et organorum sensus

330–334 Keskushermoston verisuoniston sairaudet Centrala nervsystemets körlsjukdomar Vascular lesions affecting central nervous system Morbi e laesionibus vasorum intracranialium

330
Lukinkalvonalainen verenvuoto
Subaraknoidalblödning
Subarachnoid haemorrhage
Haemorrhagia subarachnoidalis
331
Aivoverenvuoto
Hjärnblödning
Cerebral haemorrhage
Haemorrhagia cerebri
332
Aivojen veritulppa, -tukos
Hjärnemboli, hjärntrombos
Cerebral embolism and thrombosis
Embolia et thrombosis cerebri
333
Aivovaltimoiden kouristustilat
Spasm i hjärnartärerna
Spasm of cerebral arteries
Spasmus arteriarum cerebri
334
Muut tai tarkemmin määrittelemättömät keskushermoston verisuonisairaudet
Andra eller otillräckligt precicerade sjukdomar i hjärnans och ryggmärgens kärl
Other and ill-defined vascular lesions affecting central nervous system
Morbi vasorum cerebri et medullae spinalis alii s. male definiti

340–345 Keskushermoston tulehdustaudit Centrala nervsystemets inflammatoriska sjukdomar Inflammatory diseases of central nervous system Morbi inflammatorii nervorum centralium

340
Aivokalvontulehdus (paitsi meningokokkinen tai tuberkuloottinen)
Meningit (ej tuberkulos eller meningokockmeningit)
Meningitis, except meningococcal and tuberculous
Meningitis (non tuberculosa, non meningococcica)
341
Aivojen veriviemäritulehdus
Flebit, tromboflebit i durans sinus
Phlebitis and thrombophlebitis of intracranial venous sinuses
Phlebitis et thrombophlebitis sinuum durae matris
342
Kallon tai selkärangan sisäinen märkäpesäke
Intrakranial eller intraspinal abscess
Intracranial and intraspinal abscess
Abscessus intracranialis et intraspinalis
343
Aivotulehdus, selkäydintulehdus, aivoselkäydintulehdus, paitsi äkillinen tarttuva
Hjärn-, ryggmärgs-, hjärnryggmärgs inflammation, med undantag av akut smittosam
Encephalitis, myelitis and encephalomyelitis (except acute infectious)
Encephalitis, encephalomyelitis, myelitis, acuta infectiosa excepta
344
Kallon sisäisen märkäpesäkkeen tai märkäisen tulehduksen jälkitilat
Intrakranial abscess och annan infektion: följdtillstånd
Late effects of intracranial abscess or pyogenic infection
Abscessus s. infectio intracranialis eiusque sequelae
345
Keskushermoston pesäkekovettumatauti
Sclerosis disseminata
Multiple sclerosis
Sclerosis disseminata, multiplex

350–357 Muut keskushermoston taudit Andra sjukdomar inom centrala nervsystemet Other diseases of central nervous system Morbi alii systematis nervosi centralis

350
Vapinahalvaus
Paralysis agitans
Paralysis agitans
Paralysis agitans
351
Lapsen jäykkähalvaus
Spastisk cerebral barnförlamning
Cerebral spastic infantile paralysis
Paralysis cerebralis spastica infantilis
1956: Keskushermoston syntymävamman jälkitilat, jotka ovat kestäneet enemmän kuin 28 vrk.
352
Muut aivoperäiset halvaukset
Annan cerebral förlamning
Other cerebral paralysis
Paralysis cerebralis alia
353
Kaatumatauti
Fallandesot
Epilepsy
Epilepsia
354
Toispuolinen päänsärky, migreeni
Migrän
Migraine
Hemicrania
355
Muut aivosairaudet
Andra hjärnsjukdomar
Other diseases of brain
Morbi cerebri alii
356
Liikehermoratasairaudet ja lihassurkastumat
Sjukdomar i den motoriska neuronen och muskelatrofier
Motor neurone disease and muscular atrophy
Morbus neuronis motorii et atrophia musculorum
357
Muut selkäydinsairaudet
Andra ryggmärgssjukdomar
Other diseases of spinal cord
Morbi medullae spinalis alii

360–369 Ääreishermoston sairaudet Sjukdomar i nerver och perifera ganglier Diseases of nerves and peripheral ganglia Morbi nervorum et gangliorum periphericorum

360
Naamahermon halvaus
Facialisförlamning
Facial paralysis
Paralysis facialis
361
Kolmoishermosärky
Trigeminusneuralgi
Trigeminal neuralgia
Neuralgia trigemini
362
Hartiapunoksen hermotulehdus
Brakialneurit
Brachial neuritis
Neuritis brachialis
363
Lonkkahermosärky, iskias
Ischias
Sciatica
Ischias
364
Hermonjuuritulehdus, hermoleini
Polyneurit, polyradikulit
Polyneuritis and polyradiculitis
Polyneuritis, polyradiculitis
365
Hermoleiniperäinen punapöhö
Erythroedema polyneuritica
Erythroedema polyneuritica
Erythroedema polyneuritica
366
Muut tarkemmin määrittelemättömät hermosäryt ja -tulehdukset
Annan eller icke specificerad neuralgi och neurit
Other and unspecified forms of neuralgia and neuritis
Neuralgia et neuritis alia s. non definita
367
Muut aivohermojen sairaudet
Andra sjukdomar i kranialnerverna
Other diseases of cranial nerves
Morbi nervorum cranialium alii
368
Muiden (paitsi sisälmyshermojen) ääreishermojen sairaudet
Andra sjukdomar i spinalnerverna
Other diseases of peripheral nerves except autonomic
Morbi nervorum spinalium alii
369
Sisälmyshermoston sairaudet
Sjukdomar i autonoma nervsystemet
Diseases of peripheral autonomic nervous system
Morbi systematis nervosi autonomi

370–379 Silmätulehdustaudit Inflammatoriska ögonsjukdomar Inflammatory diseases of eye Morbi oculi inflammatorii

370
Sidekalvontulehdus
Konjunktivit och oftalmi
Conjunctivitis and ophthalmia
Conjunctivitis et ophthalmia
371
Silmäluomentulehdus
Blefarit
Blepharitis
Belepharitis
372
Luomirauhastulehdus, näärännäppy
Vagel
Hordeolum (stye)
Hordeolum
373
Värikalvontulehdus
Irit
Iritis
Iritis
374
Sarveiskalvontulehdus
Keratit
Keratitis
Ceratitis
375
Suonikalvontulehdus
Korioidit
Choroiditis
Chorioiditis
376
Muut silmän keskikalvon tulehdukset
Andra sjukdomar i uvea
Other inflammation of uveal tract
Inflammationes aliae uveae
377
Verkkokalvon ja näköjuosteen tulehdus
Retinit och optikusneurit
Inflammation of optic nerve and retina
Retinitis et neuritis optica
378
Kyynelrauhasen ja kyynelteiden tulehdus
Inflammation i tårkörtel och tårgång
Inflammation of lachrymal glands and ducts
Dacryoadenitis et dacryodochitis
379
Muut silmän tulehdustaudit
Andra inflammatoriska sjukdomar i ögat
Other inflammatory diseases of eye
Morbi alii inflammatorii oculi

380–389 Muut silmän sairaudet ja viat Andra sjukdomar och förändringar i ögat Other diseases and conditions of eye Morbi alii oculi

380
Silmän taittovirheet
Refraktionsfel
Refractive errors
Vitia refractionis
381
Sarveiskalvon haavauma
Sår i hornhinnan
Corneal ulcer
Ulcus corneae
382
Sarveiskalvosamennus
Grumling av hornhinnan
Corneal opacity
Opacitas corneae
383
Siipikalvo
Pterygium
Pterygium
Pterygium
384
Karsastus
Skelning
Strabismus
Strabismus
385
Kaihi
Grå starr
Cataract
Cataracta
386
Verkkokalvon irtautuminen
Retinalavlossning
Detachment of retina
Ablatio reniae
387
Viherkaihi
Grön starr
Glaucoma
Glaucoma
388
Muut silmän sairaudet
Andra ögonsjukdomar
Other diseases of eye
Morbi alii oculi
389
Sokeus
Blindhet
Blindness
amaurosis

390–398 Korvan ja kartiolisäkkeen taudit Sjukdomar i örat och processus mastoides Diseases of ear and mastoid process Morbi auris et processus mastoidis

390
Ulkokorvan tulehdus
Inflammation i ytterörat
Otitis externa
Otitis externa
391
Välikorvan tulehdus ilman kartiolisäkkeen tulehdusta
Inflammation i mellanörat utan uppgift om mastoidit
Otitis media without mention of mastoiditis
Otitis media, mastoiditide non indicata
392
Välikorvan ja kartiolisäkkeen tulehdus
Inflammation i mellanörat med mastoidit
Otitis media with mastoiditis
Otitis media cum mastoiditide
393
Kartiolisäkkeen tulehdus ilman välikorvan tulehdusta
Mastoidit utan uppgift om inflammation i mellanörat
Mastoiditis without mention of otitis media
Mastoiditis, otitide media non indicata
394
Muut korvan tulehdustaudit
Andra inflammationer i örat
Other inflammatory diseases of ear
Morbi auris inflammatorii alii
395
Ménièrin tauti, huimaus
Ménières syndrom
Ménière's disease
Syndroma Ménière (vertigo labyrinthica)
396
Muut korvan ja kartiolisäkkeen taudit
Andra sjukdomar i örat och processus mastoides
Other diseases of ear and mastoid process
Morbi alii auris et processus mastoidis
397
Kuuromykkyys
Dövstumhet
Deaf mutism
Surdomutitas
398
Muu kuurous
Annan dövhet
Other deafness
Surditas alia

VII Verenkiertoelinten taudit Cirkulationsorganens sjukdomar Diseases of the Circulatory System Morbi organorum circulationis

400–402 Reumaattinen kuume Reumatisk feber Rheumatic fever Febris rheumatica

400
Reumaattinen kuume ilman sydänoireita
Reumatisk feber utan uppgift om hjärtsjukdom
Rheumatic fever without mention of heart involvement
Febris rheumatica, morbo cordis non indicato
401
Reumaattinen kuume sydänoirein (sydänpussintulehdus, sisäkalvontulehdus, sydänlihastulehdus)
Reumatisk feber med hjärtsjukdom (peri-, endo-, myokardit)
Rheumatic fever with heart involvement
Febris rheumatica cum morbo cordis (pericarditis, endocarditis, myocarditis)
402
Reumaattinen tanssitauti
Reumatisk korea
Chorea
Chroea rheumatica

410–416 Krooniset, reumaattiset sydäntaudit Kroniska reumatiska hjärtsjukdomar Chronic rheumatic heart disease Morbi chronici rheumatici cordis

410
Hiippaläpän viat
Förändringar i mitralvalvlerna
Diseases of mitral valve
Morbi valvulae rheumatici mitralis
411
Aorttaläpän reumaattiset viat
Reumatiska förändringar i aortavalvlerna
Diseases of aortic valve specified as rheumatic
Morbi rheumatici valvulae aortae
412
Kolmiliuskaläpän viat
Förändringar i trikuspidalvalvlerna
Diseases of tricuspid valve
Morbi valvulae rheumatici tricuspidalis
413
Keuhkovaltimon läpän reumaattiset viat
Reumatiska förändringar i pulmonalvalvlerna
Diseases of pulmonary valve specified as rheumatic
Morbi rheumatici valvulae pulmonalis
414
Muu sydämen sisäkalvon reumaattinen vika
Annan reumatisk endokardit
Other endocarditis specified as rheumatic
Endocarditis rheumatica alia
415
Muu reumaattinen sydänlihastulehdus
Annan reumatisk myokardit
Other myocarditis specified as rheumatic
Myocarditis rheumatica alia
416
Muut sydämen reumaattiset taudit
Andra reumatiska hjärtsjukdomar
Other heart disease specified as rheumatic
Morbi alii cordis rheumatici

420–422 Verisuonten kovettumisen ja rappeutumisen aiheuttamat sydäntaudit Arteriosklerotiska och degenerativa hjärtsjukdomar Arteriosclerotic and degenerative heart disease Morbi arteriosclerotici et degenerativi cordis

420
Sydämen sepelvaltimon kovettumistaudit. Sydänkouristustauti
Arteriosklerotisk hjärt- och kranskärlssjukdom
Arteriosclerotic heart disease, including coronary disease
Morbus arterioscleroticus cordis
421
Ei-reumaattinen krooninen sydämen sisäkalvon tulehdus. Ei-reumaattista alkuperää olevat läppäviat
Kronisk, icke-reumatisk endokardit
Chronic endocarditis not specified as rheumatic
Endocarditis chronica non rheumatica
422
Muu sydänlihasrappeutuma
Annan form av hjärtdegeneration
Other myocardial degeneration
Degeneratio alia cordis

430–434 Muut sydäntaudit Andra hjärtsjukdomar Other diseases of heart Morbi cordis alii

430
Äkillinen ja puoliäkillinen ei-reumaattinen sydämen sisäkalvontulehdus
Akut och subakut, icke-reumatisk endokardit
Acute and subacute endocarditis
Endocarditis acuta et subacuta non rheumatica
431
Äkillinen ei-reumaattinen sydänlihastulehdus
Akut, icke-reumatisk myokardit
Acute myocarditis not specified as rheumatic
Myocarditis acuta non rheumatica
1952 kuolinsyynimistö: Myocarditis acuta et subacuta cordis non rheumatica.
432
Äkillinen ei-reumaattinen sydänpussin tulehdus
Akut, icke-reumatisk perikardit
Acute pericarditis specified as non-rheumatic
Pericarditis acuta non rheumatica
433
Sydämen toimintahäiriöt
Funktionellt hjärtfel
Functional disease of heart
Functio laesa cordis
434
Muut tai tarkemmin määrittelemättömät sydäntaudit
Andra eller icke preciserade hjärtsjukdomar
Other and unspecified diseases of heart
Morbi cordis alii s. non definiti

440–443 Kohonneen verenpaineen taudit (sydäntaudit) Hypertonisjukdomar (hjärtsjukdomar) Hypertensive heart disease Morbi hypertonici cum morbo cordis

440
Hyvänlaatuinen verenpainetauti ja sydänoireita
Benign essentiell hypertonisk hjärtsjukdom
Essential benign hypertensive heart disease
Hypertonia benigna cum morbo cordis
441
Pahanlaatuinen verenpainetauti ja sydänoireita
Malign essentiell hypertonisk hjärtsjukdom
Essential malignant hypertensive heart disease
Hypertonia essentialis maligna cum morbo cordis
442
Sydäntauti, munuaiskutistuma ja kohonnut verenpaine
Hypertonisk hjärtsjukdom med nefroskleros
Hypertensive heart disease with arteriolar nephrosclerosis
Morbus cordis hypertonicus cum arteriosclerosi renum
443
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät kohonneen verenpaineen aiheuttamat sydäntaudit
Annan eller icke preciserad hypertonisk hjärtsjukdom
Other and unspecified hypertensive heart disease
Morbus cordis hypertonicus non definitus

444–447 Kohonneen verenpaineen taudit (ilman sydänoireita) Hypertonisjukdomar (utan uppgift om hjärtsjukdom) Other hypertensive disease Morbi hypertonici, morbo cordis non indicato

444
Hyvänlaatuinen verenpainetauti
Benign essentiell hypertoni
Essential benign hypertension
Hypertonia essentialis benigna, morbo cordis non indicato
445
Pahanlaatuinen verenpainetauti
Malign essentiell hypertoni
Essential malignant hypertension
Hypertonia essentialis maligna, morbo cordis non indicato
446
Munuaiskutistuma ja kohonnut verenpaine
Hypertoni med nefroskleros
Hypertension with arteriolar nephrosclerosis
Hypertonia cum nephrosclerosi arteriosclerotica, morbo cordis non indicato
447
Muu verenpainetauti
Annan hypertonisjukdom
Other hypertensive disease without mention of heart
Morbus hypertonicus alius morbo cordis non indicata

450–456 Valtimoiden taudit Artärsjukdomar Diseases of arteries Morbi arteriarum

450
Yleinen verisuonten kovettuminen (paitsi aivo- ja sepelvaltimoiden)
Allmän arterioskleros (cerebral och koronar undantagna)
General arteriosclerosis
Arteriosclerosis universalis (sine cerebrali et coronaria)
451
Ei-syfiliittinen aortan pullistuma, irtauttava valtimon pullistuma
Icke-syfilitiskt aortaaneurysm. Dissekerande aneurysm
Aortic aneurysm, non-syphilitic, and dissecting aneurysm
Aneurysma aortae non syphiliticum. Aneurysma dissecans
452
Valtimopullistuma (paitsi sepelvaltimon, aorttavaltimon tai sydämen)
Annat aneurysm, med undantag av hjärtats och aortas
Other aneurysm, except of heart and aorta
Aneurysma aliud (cordis et aortae exceptis)
453
Perifeeriset verisuonisairaudet
Perifera artärernas sjukdomar
Peripheral vascular disease
Morbi arteriarum periphericarum
454
Valtimotulppa, -tukos
Arteriell emboli och trombos
Arterial embolism and thrombosis
Embolia et thrombosis arterialis
455
Kuolio tuntemattomasta syystä
Grangrän utan uppgift om orsaken
Gangrene of unspecified cause
Gangraena causae non indicatae
456
Muut valtimoiden taudit
Andra artärsjukdomar
Other diseases of arteries
Morbi alii arteriarum

460–468 Laskimoiden taudit ja muut verenkiertoelinten sairaudet Sjukdomar i venerna och i andra cirkulationsorgan Diseases of veins and other diseases of circulatory system Morbi venarum et morbi organorum circulationis alii

460
Alaraajojen suonikohjut
Varicer i nedre extremiteterna
Varicose veins of lower extremities
Varices venarum extremitatum pelvinarum
1952 kuolinsyynimistö: Alaraajojen suonikohjut (suonikohjujen aiheuttamat säärihaavat). Varices venarum extremitatum pelvinarum, Ulcus varicosum cruris.
461
Peräpukamat
Hemorrojder
Haemorrhoids
Haemorrhoides
1952 kuolinsyynimistö: Haemorrhoides. Phlebectasiae haemorrhoidales.
462
Muiden alueiden laskimolaajentumat
Varicer med annan angiven lokalisation
Varicose veins of other specified sites
Varices venarum loci alterius indicati
463
Alaraajojen laskimotulehdus, -tukkotulehdus
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna
Phlebitis and thrombophlebitis of lower extremities
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatum pelvinarum
464
Muiden alueiden laskimotulehdus, tukkotulehdus
Flebit och tromboflebit med annan angiven lokalisation
Phlebitis and thrombophlebitis of other sites
Phlebitis et thrombophlebitis loci alterius indicati
465
Keuhkoveritulppa
Lungemboli, lunginfarkt
Pulmonary embolism and infarction
Embolia et infarctus pulmonis
466
Muut laskimotulpat tai -tukokset
Annan venös emboli, trombos
Other venous embolism and thrombosis
Alia embolia et thrombosis venarum
467
Muut verenkiertoelinten taudit
Andra sjukdomar i cirkulationsorganen
Other diseases of circulatory system
Alii morbi organorum circulationis
468
Imusolmukkeiden ja imusuoniston taudit
Lymfkörtlarnas och lymfkärlens sjukdomar
Certain diseases of lymph nodes and lymph channels
Morbi lymphonodorum et vasorum lymphaticorum

VIII Hengityselinten taudit Respirationsorganens sjukdomar Diseases of the Respiratory System Morbi organorum respirationis

470–475 Ylempien hengitysteiden äkilliset taudit Akuta infektioner i övre luftvägarna Acute upper respiratory infections Infectiones acutae tractus respiratorii superioris

470
Äkillinen nenä-nielutulehdus
Vanlig förkylning
Acute nasopharyngitis (common cold)
Nasopharyngitis acuta
471
Äkillinen sivuontelotulehdus
Akut sinuit
Acute sinusitis
Sinuitis acuta
472
Äkillinen nielutulehdus
Akut laryngit
Acute pharyngitis
Pharyngitis acuta
473
Äkillinen angiina
Akut tonsillit
Acute tonsillitis
Tonsillitis acuta
474
Äkillinen kurkunpään ja henkitorven tulehdus
Akut laryngit och trakeit
Acute laryngitis and tracheitis
Laringitis et tracheitis acuta
475
Yleinen ja sijainniltaan tarkemmin määrittelemätön ylempien hengitysteiden tulehdus
Infektion i över luftvägarna: multipel eller utan angiven lokalisation
Acute upper respiratory infection of multiple or unspecified sites
Infectio viarum respirationis superiorum s. loco non indicato

480–483 Influessa Influensa Influenza

480
Influenssakeuhkokuume
Influensa med lunginflammation
Influenza with pneumonia
Influenza cum pneumonia
481
Influenssa, jossa muita tulehdusoireita hengityselimissä
Influensa med andra symptom från respirationsvägarna
Influenza with other respiratory manifestations, and influenza unqualified
Influenza cum symptomatibus aliis respirationis
482
Influenssa, jossa oireita ruoansulatuselimissä, mutta ei hengityselimissä
Influensa med symptom från digestionsorganen, utan uppgift om respirationssymptom
Influenza with digestive manifestations, but without respiratory symptoms
Influenza cum symptomatibus digestionis, symptomatibus respirationis non indicato
483
Influenssa hermosto-oirein ilman hengitys- tai ruoansulatuselinten oireita
Influensa med nervösa symptom utan uppgift om symptom från respirations och digestionsorgan
Influenza with nervous manifestations, but without digestive or respiratory symptoms
Influenza cum symptomatibus nervorum, symptomatibus respirationis et digestionis non indicato

490–493 Keuhkokuume Lunginflammation Pneumonia

490
Lohkokeuhkokuume
Lobär lunginflammation
Lobar pneumonia
Pneumonia lobaris
491
Katarrikeuhkokuume, pesäkekeuhkokuume
Bronkopneumoni
Bronchopneumonia
Bronchopneumonia
492
Atyyppinen, primäärinen keuhkokuume
Primär, atypisk pneumoni
Primary atypical pneumonia
Pneumonia primaria atypica
1952 kuolinsyynimistö: Pneumonia primaria atypica, interstitialis, causae ignotae, virogenes
493
Muu keuhkokuume
Annan eller icke preciserad lunginflammation
Pneumonia, other and unspecified
Pneumonia alia s. non definita

500–502 Keuhkoputkentulehdus Bronkit Bronchitis

500
Äkillinen keuhkoputkentulehdus
Akut bronkit
Acute bronchitis
Bronchitis acuta
501
Tarkemmin määrittelemätön keuhkoputkentulehdus
Bronkit utan närmare specifikation
Bronchitis unqualified
Bronchitis non definita
502
Krooninen keuhkoputkentulehdus
Kronisk bronkit
Chronic bronchitis
Bronchitis chronica

510–527 Muut hengityselinten taudit Andra sjukdomar i respirationsorganen Other diseases of respiratory system Morbi alii organorum respirationis

510
Suurentuneet risat
Hyperplastiska tonsiller och adenoider
Hypertrophy of tonsils and adenoids
Hyperplasia tonsillarum (lingualis, palatina, pharyngica)
511
Kurkkupaise
Halsböld
Peritonsillar abscess (quinsy)
Abscessus peritonsillaris
512
Krooninen nielu- ja nenä-nielu-tulehdus
Kronisk faryngit och nasofaryngit
Chronic pharyngitis and nasopharyngitis
Pharyngitis et nasopharyngitis chronica
513
Krooninen sivuontelotulehdus
Kronisk sinuit
Chronic sinusitis
Sinuitis chronica
514
Nenän väliseinän vinous
Septumdeviation
Deflected nasal septum
Deviatio septi nasi
515
Nenäpolyyppi
Näspolyp
Nasal polyp
Polypus nasi
516
Krooninen kurkunpään tulehdus
Kronisk laryngit
Chronic laryngitis
Lyringitis chronica
517
Muut ylempien hengitysteiden taudit
Andra sjukdomar i övre luftvägarna
Other diseases of upper respiratory tract
Morbi alii tractus respiratorii superioris
518
Keuhkopussin märkimä
Pleuraempyem
Empyema
Empyema pleurae
519
Keuhkopussin tulehdus
Lungsäcksinflammation
Pleurisy
Pleuritis
520
Itsesyntyinen ilmarinta
Spontan pneumotorax
Spontaneous pneumothorax
Pneumothorax sponteneus
521
Keuhkojen märkäpesäke, keuhkopaise
Lungabscess
Abscess of lung
Abscessus pulmonis
522
Verentungos ja -seisaus keuhkoissa
Lunghyperemi, lunghypostas
Pulmonary congestion and hypostasis
Hyperaemia et hypostasis pulmonum
523
Keuhkojen silikaattisairaus
Professionell pneumokonios genom silikat
Pneumoconiosis due to silica and silicates (occupational)
Pneumoconiosis silicotica professionalis
524
Muut ammattitauteina esiintyvät pölykeuhkot
Annan specificerad pneumokonios och professionell lungfibros
Other specified pneumoconiosis and pulmonary fibrosis of occupational origin
Pneumoconiosis definita alia, fibrosis pulmonum professionalis alia
525
Muut krooniset keuhkojen tukivaruksen tulehdukset
Annan kronisk interstitiell pneumoni
Other chronic interstitial pneumonia
Pneumonia chronica interstitialis alia
526
Keuhkoputken laajentumat
Bronkiektasi
Bronchiectasis
Bronchiectasiae
527
Muut keuhkojen, keuhkoputken, henkitorven ja välikarsinan sairaudet
Andra sjukdomar i lungor, bronker, trakea och mediastinum
Other diseases of lung and pleural cavity
Morbi alii pulmonum, bronchorum, tracheae, mediastini

IX Ruoansulatuselinten taudit Digestionsorganens sjukdomar Diseases of the Digestive System Morbi organorum digestionis

530–539 Suuontelon ja ruokatorven taudit Munhålans och matstrupens sjukdomar Diseases of buccal cavity and oesophagus Morbi cavi oris et oesophagi

530
Hammasmätä
Tandröta
Dental caries
Caries dentium
531
Hampaan ympäristön märkäpesäkkeet
Abscess inom tandregionen
Abscesses of supporting structures of teeth
Abscessus regionis dentalis
532
Muut tulehdukselliset hampaan ympäristön taudit
Andra inflammationer i tandregionen
Other inflammatory diseases of supporting structures of teeth
Morbi inflammatorii alii regionis dentalis
533
Hampaiden purenta-, puhkeamis- ja kehityshäiriöt
Rubbningar i tändernas ocklusion, utveckling och genombrott
Disorders of occlusion, eruption and tooth development
Vitia occlusionis, evolutionis, eruptionis dentium
534
Tarkemmin määrittelemätön hammassärky
Tandvärk utan närmare specifikation
Toothache from unspecified cause
Odontalgia
535
Muut hampaan ja sen ympäristön taudit
Tandorganets övriga sjukdomar
Other diseases of teeth and supporting structures
Morbi alii regionis dentalis
536
Suun tulehdus
Stomatit
Stomatitis
Stomatitis
537
Sylkirauhasten sairaudet
Spottkörtelsjukdomar
Diseases of salivary glands
Morbi glandularum salivarium
538
Muut suuontelon taudit
Munhålans övriga sjukdomar
Other diseases of buccal cavity
Morbi alii cavi oris
539
Ruokatorven sairaudet
Matstrupens sjukdomar
Diseases of oesophagus
Morbi oesophagi

540–545 Mahalaukun ja pohjukaissuolen taudit Ventrikelns och duodenums sjukdomar Diseases of stomach and duodenum Morbi ventriculi et duodeni

540
Mahahaava
Magsår
Ulcer of stomach
Ulcus ventriculi
541
Pohjukaissuolihaava
Duodenalsår
Ulcer of duodenum
Ulcus duodeni
542
Mahanesteiden aiheuttama suolihaava
Gastrojejunalsår
Gastrojejunal ulcer
Ulcus gastrojejunale
543
Mahatulehdus, mahakatarri, pohjukaissuolentulehdus
Gastrit, duodenit
Gastritis and duodenitis
Gastritis, duodenitis
544
Mahan toimintahäiriö
Rubbning i ventrikelns funktion
Disorders of function of stomach
Functio laesa ventriculi
545
Muut mahan ja pohjukaissuolen taudit
Övriga ventrikel- och duodenalsjukdomar
Other diseases of stomach and duodenum
Morbi alii ventriculi et duodeni

550–553 Umpilisäkkeentulehdus Appendicit Appendicitis

550
Äkillinen umpilisäkkeentulehdus (mahdollisine lisätauteineen)
Akut appendicit (med eller utan komplikationer)
Acute appendicitis
Appendicitis acuta, peritonitide non indicata s. cum preitonitide
551
Tarkemmin määrittelemätön umpilisäkkeen tulehdus
Appendicit utan närmare specifikation
Appendicitis, unqualified
Appendicitis non definita
552
Muu umpilisäkkeentulehdus: krooninen, uusiutuva
Annan appendicit, kronisk
Other appendicitis
Appendicitis alia: chronica, recidiva, recurrens
553
Muu umpilisäkkeen sairaus
Övriga appendixsjukdomar
Other diseases of appendix
Morbi alii appendicis

560–561 Vatsatyrät Bukbråck Hernia of abdominal cavity Hernia ex cavitate abdominis

560
Vatsatyrä ilman suolentukkeumaoireita
Abdominalt bråck, utan uppgift om obstruktion
Hernia of abdominal cavity without mention of obstruction
Hernia abdominalis obstructione non indicata
1952 kuolinsyynimistö: Hernia (inguinalis, femoralis, umbilicalis, ventralis, alterius loci definiti s. loco non indicato) obstructione non indicata
561
Vatsatyrä ja suolentukkeumaoireita
Abdominalt bråck med obstruktion
Hernia of abdominal cavity with obstruction
Hernia abdominalis cum obstructione

570–578 Muut suoliston ja vatsakalvon taudit Andra sjukdomar i tarm och bukhinna Other diseases of intestines and peritoneum Morbi alii intestini et peritonei

570
Suolitukkeuma ilman tyrää
Intestinal obstruktion utan uppgift om bråck
Intestinal obstruction without mention of hernia
Obstructio intestinalis, hernia non indicata
571
Maha-, suoli- ja paksusuolitulehdus ilman haavaumia (henkilön ikä 4 viikkoa tai enemmän)
Icke-ulcerös gastroenterit och kölit (älder minst 4 veckor)
Gastro-enteritis and colitis, except ulcerative, age 4 weeks and over
Gastroenteritis et colitis non ulcerosa (aetas ≤ XXVIII dies)
572
Krooninen suolitulehdus. Haavainen paksusuolentulehdus
Kronisk enterit. Ulcerös kolit
Chronic enteritis and ulcerative colitis
Enteritis chronica. Colitis ulcerosa
573
Suoliston toimintahäiriö
Funktionell tarmrubbning
Functional disorders of intestines
Functio laesa intestinorum
574
Peräpykimä, peräsuoliavanne
Analfissur, analfistel
Anal fissure and fistula
Fissura et fistula ani
575
Peräaukon ja peräsuolen seudun märkäpesäke
Perianal och periproktal abscess och flegmon
Abscess of anal and rectal regions
Abscessus perianalis, periproctalis
576
Vatsakalvontulehdus
Bukhinneinflammation
Peritonitis
Peritonitis
577
Vatsakalvokiinnikkeet
Bukhinnans sammanväxningar
Peritoneal adhesion
Adhaesiones peritonei
578
Muut suoliston ja vatsakalvon taudit
Tarmens och bukhinnans övriga sjukdomar
Other diseases of intestines and peritoneum
Morbi alii intestinorum et peritonei

580–587 Maksan, sappiteiden ja haiman taudit Leverns, gallvägarnas och pankreas' sjukdomar Diseases of liver, gallbladder, and pancreas Morbi hepatis, viarum biliferarum, pancreatis

580
Äkillinen ja puoliäkillinen maksan keltasurkastuma
Akut och subakut degenerativ hepatit
Acute and subacute yellow atrophy of liver
Hepatitis acuta et subacuta degenerativa
581
Maksakovettuma
Skrumplever
Cirrhosis of liver
Cirrhosis hepatis
582
Märkäinen maksan tulehdus ja maksapaise
Varig hepatit och leverabscess
Suppurative hepatitis and liver abscess
Hepatitis purulenta. Abscessus hepatis
583
Muut maksan taudit
Andra leversjukdomar
Other diseases of liver
Morbi alii hepatis
584
Sappikivitauti
Gallstenssjukdom
Cholelithiasis
Cholelithiasis
585
Sappirakon ja sappitiehyeiden tulehdus ilman kiviä
Kolecystit och kolangifc utan uppgift om gallsten
Cholecystitis and cholangitis, without mention of calculi
Cholecystitis et cholangitis calculo non indicato
586
Muut sappirakon sekä sappiteiden taudit
Andra sjukdomar i gallblåsan och gallvägarna
Other diseases of gallbladder and biliary ducts
Morbi alii vesicae felleae et viarum biliferarum
587
Haiman taudit
Pankreas' sjukdomar
Diseases of pancreas
Morbi pancreatis

X Virtsa- ja sukuelinten taudit Uro-genitalorganens sjukdomar Diseases of the Genitourinary System Morbi organorum urogenitalium

590–594 Munuaistaudit (nefriitti ja nefroosi) Nefrit och nefros Nephritis and nephrosis Nephritis et nephrosis

590
Äkillinen munuaistulehdus
Akut nefrit
Acute nephritis
Nephritis acuta
591
Turvottava munuaistulehdus. Nefroosi
Nefrit med ödem. Nefros
Nephritis with oedema, including nephrosis
Nephritis cum oedemate. Nephrosis
592
Krooninen munuaistulehdus
Kronisk nefrit
Chronic nephritis
Nephritis chronica
593
Munuaistauti, jota ei ole määritetty äkilliseksi tai krooniseksi
Nefrit utan uppgift om akut eller kroniskt fall
Nephritis not specified as acute or chronic
Nephritis casu acuto vel chronico non indicato
594
Muu munuaiskovettuma
Annan nefroskleros
Other renal sclerosis
Nephrosclerosis alia

600–609 Muut virtsaelintaudit Andra sjukdomar i urinorganen Other diseases of urinary system Morbi alii systematis urinalis

600
Tulehdukset ja märkimiset munuaisaltaassa, munuaisissa ja munuaisen ympäristössä
Infektiösa njursjukdomar. Perirenalabskess
Infections of kidney
Morbi infectiosi renum , pyelonephritis, pyelitis. Abscessus perirenalis
601
Vesimunuainen
Hydronefros
Hydronephrosis
Hydronephrosis
602
Munuais- ja virtsanjohdinkivi
Njur- och uretersten
Calculi of kidney and ureter
Calculus renis et ureteris
603
Muut munuaisen ja virtsanjohtimen sairaudet
Andra njur- och uretersjukdomar
Other diseases of kidney and ureter
Morbi alii renis et ureteris
604
Muu virtsatiekivi (rakkokivi)
Sten i annan del av urinorganen
Calculi of other parts of urinary system
Calculus partis aliae systematis urinalis
605
Rakkotulehdus
Urinblåsinflammation
Cystitis
Cystitis
606
Muut virtsarakon sairaudet
Andra urinblåssjukdomar
Other diseases of bladder
Morbi alii vesicae urinalis
607
Virtsaputken tulehdus, joka ei ole sukupuolitaudin aiheuttama
Uretrit, ej venerisk
Urethritis (non-venereal)
Urethritis non venerea
608
Virtsaputken kurouma
Uretrastriktur
Stricture of urethra
Strictura urethrae
609
Muut virtsaputken sairaudet
Övriga uretrasjukdomar
Other diseases of urethra
Morbi alii urethrae

610–617 Miehen sukuelinten taudit Sjukdomar i manliga genitalia Diseases of male genital organs Morbi genitalium viri

610
Suurentunut eturauhanen
Prostatahyperplasi
Hyperplasia of prostate
Hyperplasia prostatae
611
Eturauhastulehdus
Prostatit
Prostatitis
Prostatitis
Kuolinsyynimistö 1952: Abscessus prostatae
612
Muu eturauhassairaus
Övriga prostatasjukdomar
Other diseases of prostate
Morbi alii prostatae
613
Vesikohju
Hydrocele testis
Hydrocele
Hydrocele testis
614
Kives- ja lisäkivestulehdus
Orkit och epididymit
Orchitis and epididymitis
Orchitis et epididymitis
615
Esinahan sairaudet
Preputiums sjukdomar
Redundant prepuce and phimosis
Morbi praeputii
616
Siitoskyvyttömyys
Sterilitet hos mannen
Sterility, male
Sterilitas virilis
617
Muut miehen sukuelinten sairaudet
Övriga sjukdomar i manliga genitalia
Other diseases of male genital organs
Morbi alii genitalium viri

620–626 Nisän, munasarjan, munanjohtimen ja kohdunvieruskudoksen taudit Sjukdomar i bröstkörtel, äggstock, tuba och parametrium Diseases of breast, ovary, Fallopian tube, and parametrium Morbi mammae, ovarii, tubae uterinae, parametrii

620
Nisän krooninen rakkulasairaus
Mastopathia chronica cystica
Chronic cystic disease of breast
Mastopathia chronica cystica
1956: Myös miehen.
621
Muu nisän sairaus
Bröstkörtelns övriga sjukdomar
Other diseases of breast
Morbi alii mammae
1956: Myös miehen.
622
Äkillinen munanjohtimen ja munasarjan tulehdus
Akut salpingit och ooforit
Acute salpingitis and oophoritis
Salpingitis et oophoritis acuta
623
Krooninen munanjohtimen ja munasarjan tulehdus
Kronisk salpingit och ooforit
Chronic salpingitis and oophoritis
Salpingitis et oophoritis chronica
624
Munanjohtimen ja munasarjan tulehdus, jota ei ole määritelty äkilliseksi tai krooniseksi
Salpingit och ooforit, utan uppgift om akut eller kronisk
Salpingitis and oophoritis, unqualified
Salpingitis et oophoritis non definita
625
Muut munasarjan ja munanjohtimen sairaudet
Andra sjukdomar i äggstock och tuba
Other diseases of ovary and Fallopian tube
Morbi alii ovarii et tubae uterinae
626
Naisen vatsakalvon lantio-osan ja kohdunvieruskudoksen taudit
Sjukdomar i parametrium och pelveoperitoneum
Diseases of parametrium and pelvic peritoneum (female)
Morbi parametrii et pelveoperitonei

630–637 Kohdun ja muut naisen sukuelinten taudit Sjukdomar i livmoder och andra kvinnliga genitalia Diseases of uterus and other female genital organs Morbi uteri et genitalium aliorum muliebrium

630
Kohdun, emättimen ja hävyn tartuntataudit (paitsi sukupuolitautien tai tuberkuloosin aiheuttamat)
Livmoderns, vaginas och vulvas inflammatoriska sjukdomar, ej veneriska och tuberkulösa
Infective disease of uterus, vagina and vulva
Morbi infectiosi uteri, vaginae, vulvae (morbis veneribus et tuberculosis exceptis)
631
Kohdun ja emättimen esiinluiskahdus
Prolaps av livmoder och vagina
Uterovaginal prolapse
Prolapsus uterovaginalis
632
Kohdun asentovirheet
Felaktigt läge av livmodern
Malposition of uterus
Situs abnormis uteri
633
Muu kohdun sairaus
Livmoderns övriga sjukdomar
Other diseases of uterus
Morbi alii uteri
634
Kuukautishäriöt
Abnorm menstruation
Disorders of menstruation
Menstruatio abnormis
635
Vaihdevuosien vaivat
Klimakteriska symptom
Menopausal symptoms
Symptomata climacterica
636
Hedelmättömyys
Sterilitet hos kvinnan
Sterility, female
Sterilitas muliebris
637
Muut naisen sukuelinten sairaudet
Övriga sjukdomar i kvinnliga genitalia
Other diseases of female genital organs
Morbi alii genitalium feminae

XI Synnytykset sekä raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan lisätaudit Förlossningar samt havandeskapets, förlossningens och barnsängstidens sjukdomar Deliveries and Complications of Pregnancy, Childbirth and Puerperium Partus, morbi gravidarum, parturientium, puerperarum

640–649 Raskauden lisätaudit Komplikationer under havandeskapet Complications of pregnancy Complicationes in graviditate

1956: Numeroita 640–649 voi käyttää peruskuolinsyynä, vaikka synnytys olisi ehtinyt tapahtua ennen kuolemaa.

640
Raskaudenaikainen munuaisaltaan tulehdus
Njurbäckeninflammation hos havande
Pyelitis and pyelonephritis of pregnancy
Pyelitis, pyelonephritis gravidarum
641
Muut raskaudenaikaiset virtsa- ja sukuelinten tulehdukset
Andra infektioner i urin- och könsorganen hos havande
Other infections of genito-urinary tract during pregnancy
Infectiones aliae urogenitales gravidarum
642
Raskausmyrkytykset, kuten raskauskouristukset
Havandeskapsförgiftning
Toxaemias of pregnancy
Toxicosis gravidarum
643
Eteisistukka
Föreliggande moderkaka konstaterad före förlossningen
Placenta praevia
Palcenta praevia ante partum indicata
644
Muu raskaudenaikainen verenvuoto
Annan havandeskapsblödning konstaterad före förlossingen
Other haemorrhage of pregnancy
Haemorrhagia alia ante partum indicata
645
Kohdunulkoinen raskaus
Utomkvedshavandeskap
Ectopic pregnancy
Graviditas extrauterina
646
Raskaudenaikainen verenvähyys
Blodbrist hos havande
Anaemia of pregnancy
Anaemia gravidarum
647
Sikiön pokkeava asento
Abnormt fosterläge konstaterad före förlossningen
Pregnancy with malposition of foetus in uterus
Situs fetus intrauterinus abnormis ante partum indicatus
648
Muut raskauden komplikaatiot
Andra komplikationer under havandeskapet
Other complications arising from pregnancy
Complicationes aliae gravidarum
649
Raskaus muiden sairaustilojen yhteydessä
Havandeskap med övriga komplikationer
Pregnancy associated with other conditions
Graviditas cum casibus aliis, alibi non classificabilibus

650–652 Keskenmeno Abort Abortion Abortus

1956: Keskenmeno, jolloin sikiö syntyy kuolleena raskauden kestettyä vähemmän kuin 28 viikkoa. Kuolleena syntyneen lapsen kuolintodistus laaditaan erillisen nimistön Y 30–39 mukaan.

650
Keskenmeno ilman yleistä veren- tai raskausmyrkytystä
Abort utan uppgift om sepsis eller graniditetstoxemi
Abortion without mention of sepsis or toxaemia
Abortus, sepsi s. toxicosi non indicata
651
Keskenmenon jälkeinen yleinen verenmyrkytys
Abort med sepsis
Abortion with sepsis
Abortus cum sepsi, febrilis
1952 kuolinsyynimistö: Kuumeinen keskenmeno ja siitä johtuva yleinen verenmyrkytys. 1952 års nomenklatur: Abort med feber och förgiftning.
652
Keskenmeno, johon liittyy raskausmyrkytys, ilman mainintaa verenmyrkytyksestä
Abort med graviditetstoxemi, men utan uppift om sepsis
Abortion with toxaemia, without mention of sepsis
Abortus cum toxicosi, sepsi non indicata
1952 kuolinsyynimistö: Raskausmyrkytyksen aiheuttama keskenmeno.

660–660 Tavallinen synnytys Förlossning utan komplikation Delivery without mention of complication Partus

660
Tavallinen synnytys
Förlossning utan komplikation
Delivery without mention of complication
Partus sine complicatione

670–678 Komplisoitunut synnytys Förlossning med specificerad komplikation Delivery with specified complication Partus cum complicationibus

670
Synnytys, jossa on samalla eteisistukka tai ennen synnytystä alkanut verenvuoto
Förlossning med föreliggande moderkaka eller blödning före förlossningen
Delivery complicated by placenta praevia or antepartum haemorrhage
Partus cum placenta praevia s. cum haemorrhagia ante partum
671
Synnytys, jossa on kohtuun jäänyt istukka
Förlossning med kvarhällen moderkaka
Delivery complicated by retained placenta
Partus cum retentione placentae
672
Synnytys ja muu synnytyksen jälkeinen verenvuoto
Förlossning med annan blödning under eller efter förlossningen
Delivery complicated by other postpartum haemorrhage
Partus cum haemorrhagia alia post partum
673
Synnytys lantion luuston ollessa epämuotoinen
Förlossning vid abnormt bäcken
Delivery complicated by abnormality of bony pelvis
Partus cum anomalia pelvis osseae
674
Synnytys, jossa epäsuhta sikiön ja lantion välillä tai sikiö poikkeavassa asennossa
Förlossning med missförhållande mellan foster och bäcken eller med abnormt fosterläge
Delivery complicated by disproportion or malposition of foetus
Partus cum disproportione fetopelvina s. positione fetus abnormi
675
Muusta syystä pitkittynyt synnytys
Av annan orsak abnormt udragen förlossning
Delivery complicated by prolonged labour of other origin
Partus e causa alia prolongatus
676
Välilihan repeämä
Förlossning med bristning av mellangården
Delivery with laceration of perineum, without mention of other laceration
Partus cum laceratione perinei laceratione alia non indicata
677
Äidin muu synnytysvioittuma
Förlossning med annan skada på modern
Delivery with other trauma
Partus cum traumate matris alio
678
Synnytys, johon liittyy muu komplikaaito
Förlossning med annan komplikation
Delivery with other complications of childbirth
Partus cum alia complicatione

680–689 Lapsivuoteen lisätaudit Komplikationer under barnsängstiden Complications of the puerperium Complicationes in puerperio

680
Lapsivuoteisen virtsatietulehdus
Urinvägsinfektion utan annan feber under barnsängstiden
Puerperal urinary infection without other sepsis
Infectio urinalis in puerperio sine spesi alia
681
Lapsivuodekuume
Sepsis under förlossningen och barnsängstiden
Sepsis of childbirth and the puerperium
Sepsis parturientium, puerperarum
682
Lapsivuoteisen laskimotulehdus ja -tukos
Trombos och tromboflebit under barnsöngstiden
Puerperal phlebitis and thrombosis
Thrombophlebitis, thrombosis puerperalis
1952 års dödsaksnomenklatur: Blodpropp under barnsängstiden.
683
Tuntemattomasta syystä lapsivuoteisella esiintyvä kuume
Barnsängsfeber av okänd orsak
Pyrexia of unknown origin during the puerperium
Febris puerperalis e cause ignota
684
Lapsivuoteisella esiintyvä keuhkoveritulppa
Blodpropp i lungan under barnsöngstiden
Puerperal pulmonary embolism
Embolia pulmonum in puerperio
685
Lapsivuoteisen kouristustauti
Kramper under barnsöngstiden
Puerperal eclampsia
Eclampsia puerperalis
686
Muu lapsivuoteisen myrkytystila
Annan förgiftning under barnsöngstiden
Other forms of puerperal toxaemia
Toxicosis puerperalis alia
687
Lapsivuoteisen aivoverenvuoto
Hjärnblödning under barnsängstiden
Cerebral haemorrhage in the puerperium
Haemorrhagia cerebri in puerperio
688
Muu tai tarkemmin määrittelemätön lapsivuoteisen lisätauti
Annan eller icke specificerad komplikation under barnsängstiden
Other and unspecified complications of the puerperium
Complicatio alia s. non classificata in puerperio
689
Nisätulehdus ja muut imetyshäiriöt
Inflammation i bröstkörteln och andra komplikationer vid amningen
Mastitis and other disorders of lactation
Mastitis puerperalis et complicationes lactationis aliae

XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit Hudens och underhudens sjukdomar Diseases of the Skin and Cellular Tissue Morbi cutis et telae subcutaneae

690–698 Ihon ja ihonalaiskudoksen tartuntataudit Infektioner i hud och underhud Infections of skin and subcutaneous tissue Infectio cutis et telae subcutaneae

690
Paise ja ajospahka
Furunkel och karbunkel
Boil and carbuncle
Furunculus, carbunculus
691
Sormien ja varpaiden tulehdus
Flegmon eller abscess i finger eller tå
Cellulitis of finger and toe
Phlegmone s. abscessus digitis manus s. pedis
692
Muu tulehdus tai märkäpesäke ilman imusuonitulehdusta
Annan flegmon eller abscess utan uppgift om lymfangit
Other cellulitis and abscess without mention of lymphangitis
Alia phlgmone s. abscessus lymphangitide non indicata
693
Muu imusuonitulehduksinen tulehdus tai märkäpesäke
Annan flegmon eller abscess med lymfangit
Other cellulitis and abscess with lymphangitis
Alia phlgmone s. abscessus cum lymphangitide
694
Äkillinen imusolmuketulehdus
Akut lymfadenit
Acute lymphadenitis
Lymphadenitis acuta
695
Märkärupi
Impetigo contagiosa
Impetigo
Impetigo contagiosa
696
Käsnätauti, ihosyylä
Verruga infectiosa
Infectious warts
Verruga infectiosa
697
Tarttuva ihonäppy
Molluscum contagiosum
Molluscum contagiosum
Molluscum contagiosum
698
Muu paikallinen ihon tai ihonalaiskudoksen tulehdus
Annan lokal huds- och underhudsinfektion
Other local infections of skin and subcutaneous tissue
Infectio localis alia cutis et telae subcutaneae

700–716 Muut ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet Andra sjukdomar i hud och underhud Other diseases of skin and subcutaneous tissue Morbi alii cutis et telae subcutaneae

700
Tali-ihottuma
Seborroisk dermatit
Seborrhoeic dermatitis
Dermatitis seborrhoica
701
Rohtuma, ekseema
Eksem
Eczema
Eczema
702
Ammatti-ihotulehdus
Yrkesdermatit
Occupational dermatitis
Dermatitis professionalis
703
Muu ihotulehdus
Annan dermatit
Other dermatitis
Dermatitis alia sine professione
704
Rakkoihottuma
Pemfigus
Pemphigus
Pemphigus
705
Ihopunoittumat
Erytematösa sjukdomar
Erythematous conditions
Casus erythematodes
706
Hilsetys ja muut vastaavanlaiset taudit
Psoriasis och liknande sjukdomar
Psoriasis and similar disorders
Psoriasis et morbi similes
707
Jäkälätauti
Lichen planus
Lichen planus
Lichen planus
708
Kutka ja muut vastaavanlaiset sairaudet
Pruritus och liknande sjukdomar
Pruritus and related conditions
Pruritus et morbi similes
709
Känsä, sarveistuma
Liktorn och svålbildning
Corns and callosities
Clavus et callositas
710
Muut ihon liikakasvut tai surkastumatilat
Andra hypertrofier och atrofier av huden
Other hypertrophic and atrophic conditions of skin
Casus alii hypertrophici et atrophici cutis
711
Muut dermatoosit
Övriga dermatoser
Other dermatoses
Dermatoses aliae
712
Kynsien sairaudet
Naglarnas sjukdomar
Diseases of nail
Morbi unguium
713
Karvojen ja karvatuppien sairaudet
Hårets och hårfolliklarnas sjukdomar
Diseases of hair and hair follicles
Morbi pilorum et folliculorum pilorum
714
Hiki- ja talirauhastaudit
Svett- och talgkörtlarnas sjukdomar
Diseases of sweat and sebaceous glands
Morbi glandularum sudoriferarum et sebacearum
715
Ihon krooniset haavaumat
Kroniskt hudsår
Chronic ulcer of skin
Ulcus chronicum cutis
716
Muut ihon sairaudet
Övriga hudsjukdomar
Other diseases of skin
Morbi alii cutis

XIII Tuki- ja liikuntaelinten taudit Skelettets och rörelseorganens sjukdomar Diseases of the Bones and Organs of Movement Morbi ossium et organorum locomotoriorum

720–727 Niveltulehdus ja reuma, paitsi reumaattinen kuume Artrit och reumatism, med undantag av reumatisk feber Arthritis and rheumatism, except rheumatic fever Erthritis et rheumatismus febri rheumatica excepta

720
Äkillinen, märkäinen niveltulehdus
Akut varig artrit
Acute arthritis due to pyogenic organisms
Arthritis acuta purulenta
721
Äkillinen, ei-märkäinen niveltulehdus
Akut, icke varig artrit
Acute non-pyogenic arthritis
Arthritis acuta non purulenta
722
Krooninen nivelreumatismi ja vastaavat tilat
Reumatoida artriter och liknande sjukdomar
Rheumatoid arthritis and allied conditions
Arthritis rheumatoides et morbi similes
723
Nivelrikot ja vastaavat tilat
Osteoartros och liknande sjukdomar
Osteo-arthritis (arthrosis) and allied conditions
Osteoarthrosis et morbi similes
724
Muut tarkemmin määritellyt niveltulehdukset
Andra specificerade former av artrit
Other specified forms of arthritis
Arthritides aliae definitae
725
Tarkemmin määrittelemätön niveltulehdus
Icke specificerad artrit
Arthritis, unspecified
Arthritis non definita
726
Lihasreumatismi
Muskelreumatism
Muscular rheumatism
Rheumatismus musculorum
727
Tarkemmin määrittelemätön reumatismi
Reumatism utan närmare specifikation
Rheumatism, unspecified
Rheumatismus non definitus

730–738 Luumätä ja muut luiden ja nivelten sairaudet Benröta och andra ben- och ledsjukdomar Osteomyelitis and other diseases of bone and joint Osteomyelitis et morbi alii ossium et articulorum

730
Luumätä ja luukalvon tulehdus
Benröta och periostit
Osteomyelitis and periostitis
Osteomyelitis et periostitis
731
Luurikko, Pagetin tauti
Pagets deformerande ostit
Osteitis deformans
Ostitis deformans (Paget)
732
Luurustokasvuhäiriöt
Ostoekondros
Osteochondrosis
Osteochondrosis
733
Muut luiden taudit
Andra bensjukdomar
Other diseases of bone
Morbi alii ossium
734
Polvikierukkaviat
Sjukdomar i knäledens menisker
Internal derangement of knee joint
Morbi meniscorum articuli genus
735
Välilevyviat
Sjukdomar i intervertebralbrosken
Displacement of intervertebral disk
Morbi disci intervertabralis
736
Ristisuoliluunivelen sairaudet
Sjukdomar i iliosakralleden
Affection of sacro-iliac joint
Morbi articuli sacroilici
737
Niveljäykistymät
Ankylos av led
Ankylosis of joint
Ancylosis articuli
738
Muut nivelsairaudet
Andra ledsjukdomar
Other diseases of joint
Morbi alii articulorum

740–749 Muut liikuntaelinten taudit Andra sjukdomar i rörelseorganen Other diseases of musculoskeletal system Morbi alii organorum locomotoriorum

740
Isonvarpaan tyven limapussintulehdus
Bursit vid basala stortåleden
Bunion
Bunio
741
Ammatista riippumaton nivel- ja limapussin tulehdus sekä jännetupen tulehdus
Synovit, bursit och tendinivaginit utan uppgift om yrkesskada
Synovitis, bursitis and tenosynovitis without mention of occupational origin
Synovitis, bursitis, tendovaginitis, cause professionalis non indicata
742
Ammatin aiheuttama nivel- ja limapussintulehdus sekä jännetupentulehdus
Synovit, bursit och tendinivaginit av yrkesnatur
Synovitis, bursitis and tenosynovitis of occupational origin
Synovitis, bursitis, tendovaginitis, professionalis. Hygroma praepatellare
743
Lihastulehdus ja muut jänteiden ja peitinkalvojen tulehdustaudit
Infektiös myit, andra inflammationer i senor och fascior
Infective myositis and other inflammatory diseases of tendon and fascia
Myitis infectiosa. Morbi alii inflammatorii tendinum et fasciarum
744
Muut lihasten, jänteiden ja peitinkalvojen sairaudet
Övriga sjukdomar i muskler, senor och fascior
Other diseases of muscle, tendon and fascia
Morbi alii musculorum, tendinum, fasciarum
745
Selkärangan kaarevuusviat
Ryggradskrökning
Curvature of spine
Curvatural columnae vertebralis
746
Lattajalka
Plattfot
Flat foot
Pes planus
747
Vaivaisenluu, hara-isovarvas
Hallux valgus och varus
Hallux valgus and varus
Hallux valgus et varus
748
Kampurajalka
Klumpfot
Clubfoot
Talipes
749
Muut epämuodostumat
Andra deformiteter av ben och leder
Other deformities
Deformitates ossium et articulorum aliae

XIV Synnynnäiset epämuodostumat Medfödda missbildningar Congenital Malformations Maleformationes congenitae

750–759 Synnynnäiset epämuodostumat Medfödda missbildningar Congenital malformations Maleformationes congenitae

750
Epäsikiö
Monstrum
Monstrosity
Monstrum
751
Selkärankahalkio, aivo- (selkäydin-) kalvokohju
Spina bifida. Meningocele
Spina bifida and meningocele
Spina bifida. Meninigocele
752
Synnynnäinen vesipää
Medfött vattenhuvud
Congenital hydrocephalus
Hydrocephalus congenitus
753
Muut hermoston ja aistinten synnynnäiset epämuodostumat
Andra medfödda missbildningar av nervsystemet och sinnesorganen
Other congenital malformations of nervous system and sense organs
Maleformationes congenitae aliae systematis nervosi et organorum sensus
754
Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat
Cirkulationsorganens medfödda missbildningar
Congenital malformations of circulatory system
Maleformationes congenitae organorum circulationis
755
Suulakihalkio, huulihalkio
Kluven läpp, käke och gom
Cleft palate and harelip
Cheilognathopalatoschisis
756
Ruoansulatuselinten synnynnäiset epämuodostumat
Digestionsorganens medfödda missbildningar
Congenital malformations of digestive system
Maleformationes congenitae organorum digestionis
757
Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat
Urogenitalorganens medfödda missbildningar
Congenital malformations of genito-urinary system
Maleformationes congenitae organorum urogenitalium
758
Luiden ja nivelten synnynnäiset epämuodostumat
Skelettets och ledernas medfödda missbildningar
Congenital malformations of bone and joint
Maleformationes congenitae ossium, articulorum
759
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät synnynnäiset epämuodostumat, joita ei ole muualla luokiteltu
Andra eller icke preciserade medfödda missbildningar, som icke klassificerats annorstädes
Other and unspecified congenital malformations, not elsewhere classified
Maleformationes congenitae aliae s. non definitae

XV Vastasyntyneiden ja varhaislapsuuden taudit Sjukdomar hos nyfödda och spädbarn Certain Diseases of Early Infancy Morbi neonatorum et anni primi

1956: 4 ensimmäisen elinviikon aikaiset sairaudet ja kuolinsyyt sekä lisäksi eräät myöhemmällä iällä esiintyvät sairaudet ja kuolinsyyt, jotka johtuvat em. tautitiloista mutta joissa ikärajaa ei ole nimenomaan mainittu.

760–769 Syntymävammat, valekuolema ja vastasyntyneen tartuntataudit Förlossningsskador, skendöd och infektioner hos nyfödda Birth injuries, asphyxia, and infections of newborn Laesiones intra partum, asphyxia, infectiones neonatorum

760
Kallonsisäiset ja selkäytimen syntymävammat
Intrakraniala och spinala förlossningsskador
Intracranial and spinal injury at birth
Laesiones intracraniales et spinales intra partum, aetas < XXVIII dies
761
Muut syntymävammat
Andra förlossningsskador
Other birth injury
Laesiones aliae intra partum
762
Syntymänjälkeinen valekuolema, keuhkojen ilmattomuus
Skendöd, lufttomma lungor
Postnatal asphyxia and atelectasis
Asphyxia, atelectasis postnatalis
763
Vastasyntyneen keuhkokuume
Lunginflammation hos nyfödda
Pneumonia of newborn
Pneumonia neonatorum
1952 kuolinsyynimistössä: Alle 4 viikon vanhalla. 1952 års nomenklatur: Ålder under 4 veckor.
764
Vastasyntyneen ripuli
Diarré hos nyfödda
Diarrhoea of newborn
Diarrhoea neonatorum
1952 kuolinsyynimistössä: Alle 4 viikon vanhalla. 1952 års nomenklatur: Ålder under 4 veckor.
765
Vastasyntyneen silmätulehdus
Ögoninflammation hos nyfödda
Ophthalmia neonatorum
Ophthalmia neonatorum
1952 kuolinsyynimistössä: Alle 4 viikon vanhalla. 1952 års nomenklatur: Ålder under 4 veckor.
766
Vastasyntyneen rakkoihottuma
Pemfigus hos nyfödda
Pemphigus neonatorum
Pemphigus neonatorum
1952 kuolinsyynimistössä: Alle 4 viikon vanhalla. 1952 års nomenklatur: Ålder under 4 veckor.
767
Napatulehdus ja sen aiheuttama yleismyrkytys
Navelinfektion
Umbilical sepsis
Sepsis umbilicalis
768
Muu vastasyntyneen yleismyrkytys
Annan blodförgiftning hos nyfödda
Other sepsis of newborn
Sepsis alia neonatorum
769
Äidin raskaudenaikaisen sairauden aiheuttamat vastasyntyneen sairaudet
Sjukdomar hos nyfödda på grund av sjukdom hos modern under havandeskapet
Neonatal disorders arising from certain diseases of the mother during pregnancy
Morbi neonatorum e morbo matris in graviditate

770–776 Muut vastasyntyneille ja varhaislapsuudelle ominaiset sairaudet Andra sjukdomar hos nyfödda och spädbarn Other diseases peculiar to early infancy Morbi alii neonatorum et anni primi

770
Varhaispunasoluvähäverisyys
Morbus haemolyticus neonatorum (erythroblastosiosis)
Haemolytic disease of newborn (erythroblastosis)
Morbus haemolyticus neonatorum
771
Vastasyntyneen verenvuototauti
Blödningssjukdom hos nyfödda
Haemorrhagic disease of newborn
Morbus haemorrhagicus neonatorum
772
Ravitsemushäiriöt (alle 1 vuoden vanhalla)
Bristande näringsupptagande under första levnadsåret
Nutritional maladjustment
Accommodatio nutritiva mala neonatorum et anni primi
773
Vajavasti määritellyt vastasyntyneille ja varhaislapsuudelle ominaiset sairaudet
Bristfälligt preciserade sjukdomar hos nyfödda och spädbarn
Ill-defined diseases peculiar to early infancy
Morbi male definiti neonatorum et anni primi
774
Keskosuus, jossa lisätekijänä jokin muu kuin n:oissa 760–773 mainittu sairaus tai tila
Omogenhet med uppgift om bidragande sjukdom annan än under 760–773 omnämnd sjukdom
Immaturity with mention of any other subsidiary condition
Immaturitas cum indicatione alterii casus accessorii
Lisäys 1952 kuolinsyynimistössä: Gemini, trigemini.
775
Keskosuus lisätekijänä mihin muuhun taudinsyyhyn tahansa paitsi n:oissa 760–773 mainittuihin
Omogenhet, bidragande till någon annan än under 760–773 omnämnd orsak
Immaturity subsidiary to some other cause
Immaturitas causae aliae subordinata
776
Tarkemmin määrittelemätön keskosuus
Omogenhet utan närmare specifikation
Immaturity, unqualified
Immaturitas non definita

XVI Oireita, vanhuus, epätarkasti määriteltyjä tiloja Symptom, senilitet, ofullständigt preciserade fall Symptoms, Senility and Ill-defined Conditions Symptomata, senilitas, casus male definiti

780–789 Elimistöihin tai elimeen liittyviä oireita Symptom från angivet organsystem eller organ Symptoms referable to systems or organs Symptomata systematis s. organi definiti

1956: Ryhmään 780–789 luokitellaan vain tautitilat, joita oireittensa epämääräisyyden tai muun syyn vuoksi ei voida sijoittaa tarkemmin.

780
Hermosto- ja aistinelinoireita
Symptom från nervsystemet och sinnesorganen
Certain symptoms referable to nervous system and special senses
Symptomata systematis nervosi et organorum sensus
781
Muita hermosto- ja aistielinoireita
Andra symptom från nervsystemet och sinnesorganen
Other symptoms referable to nervous system and special senses
Symptomata alia systematis nervosi et organorum sensus
782
Verenkiertoelimistö- ja imusuonisto-oireita
Symptom från cirkulationsorganen och lymfatiska vävnaden
Symptoms referable to cardiovascular and lymphatic system
Symptomata organorum cardiovascularium, lymphaticorum
783
Hengityselimistöoireita
Symptom från respirationsorganen
Symptoms referable to respiratory system
Symptomata organorum respirationis
784
Ruoansulatuskanavan yläosanoireita
Symptom från övre delen av digestionskanalen
Symptoms referable to upper gastro-intestinal tract
Symptomata tractus digestionis superioris
785
Ruoansulatuskanavan alaosanoireita
Symptom från nedre delen av digestionskanalen
Symptoms referable to abdomen and lower gastro-intestinal tract
Symptomata tractus digestionis inferioris
786
Suku- ja virtsaelimistöoireita
Symptom från urogenitalorganen
Symptoms referable to genito-urinary system
Symptomata organorum urogenitalium
787
Raaja- ja selkäoireita
Symptom från extremiteterna och ryggen
Symptoms referable to limbs and back
Symptomata extremitatum et dorsi
788
Muita yleisoireita
Andra allmänna symptom
Other general symptoms
Symptomata alia generalia
789
Tarkemmin määrittelemättömistä syistä johtuvia muutoksia virtsan kokoomuksessa
Abnorm urin av okänd orsak
Abnormal urinary constituents of unspecified cause
Urina abnormis e causa ignota

790–795 Vanhuus ja epätarkasti määritellyt sairaustilat Senilitet, ofullständigt angivna fall Senility and ill-defined diseases Senilitas et casus male definiti

790
Hermostuneisuus ja heikkous
Nervositet och svaghet
Nervousness and debility
Nervositas et debilitas
791
Päänsärky
Huvudvärk utan närmare specifikation
Headache
Cephalalgia non definita
792
Virtsamyrkytys
Uremi
Uraemia
Uraemia
793
Tarkkailtavana, ei hoidossa
Observationsfall, icke under vård
Observation, without need for further medical care
Observationes et explorationes. Sine cura medica
1956: Henkilö valittaa joitakin oireita tai normaalitilasta poikkeavaa, mutta sekä tutkimuksen että tarkkailun jälkeen ei todeta hoitoa vaativaa sairautta.
794
Vanhuus ilman mielisairautta
Senilitet utan uppgift om sinnessjukdom
Senility without mention of psychosis
Senilitas, psychosi non indicata. Marasmus senilis
1952 kuolinsyynimistö: WHO:n ohjeiden mukaan on diagnoosia 794 vanhuus, vanhuuden heikkous kuolinsyynä vältettävä, jos voidaan todeta muu ilmeinen syy kuten keuhkokuume tai aivoverenvuoto. 1952 års nomenklatur: Enligt anvisningar av Världshälsovårdsorganisationen bör diagnosen 794 ålderdom, ålderdomssvaghet undvikas som dödsorsak, om någon annan tydlig orsak kan konstateras, såsom lunginflammation eller hjärnblödning.
795
Epätarkasti määritellyt ja tuntemattomat taudit ja kuolemansyyt
Sjukdoms- och dödsorsaken otillräckligt angiven eller okänd
Ill-defined and unknown causes of morbidity and mortality
Causa morbi et mortis male definita vel ignota

XVII Tapaturmat, myrkytykset ja pahoinpitelyt Olycksfall, förgiftningar och misshandel Accidents, Poisonings and Violence Traumata, veneficia, injuriae

Tähän pääryhmään kuuluvat WHO:n koodit N800–N999, jotka esitetään Suomessa ilman N-kirjainta.

1956: Jos vanhan vamman pohjalla kehittyy uuden taudin kaltainen jälkitila, merkitään peruskuolinsyyksi tämä uusi tauti. Jos samanaikaisesti on useita vammoja eikä selvyyttä, mikä niistä on aiheuttanut kuoleman, valitaan peruskuolinsyy ohjeessa annetussa tärkeysjärjestyksessä.

800–809 Kallon, selkärangan ja vartalon luiden murtumat Benbrott på hjärnskålen, kotpelaren och kroppsbenen Fracture of skull, spine and trunk Fractura cranii, columnae vertebralis, trunci

800
Kallonlaen murtuma
Benbrott på hjärnskål
Fracture of vault of skull
Fractura cranii
801
Kallonpohjan murtuma
Benbrott på skallbotten
Fracture of base of skull
Fractura baseos cranii
802
Naaman luiden murtuma
Benbrott på ansikte
Fracture of face bones
Fractura ossium faciei
803
Muut ja tarkemmin määrittelemättömät kallon murtumat
Andra benbrott på hjärnskålen utan närmare specifikation
Other and unqualified skull fractures
Fractura cranii alia non definita
804
Samanaikainen kallon ja muiden luiden murtuma
Benbrott på hjärnskål och samtidigt på andra ben
Multiple fractures involving skull or face with other bones
Fractura multiplices cranii, faciei, ossium aliorum
805
Selkärangan murtuma ilman selkäydinvioittumaa
Benbrott på kotpelare utan skada på ryggmärgen
Fracture and fracture dislocation of vertebral column without mention of spinal cord lesion
Fractura et dislocatio columnae vertebralis sine laesione medullae spinalis
806
Selkärangan murtuma ja sen aiheuttama selkäydinvioittuma
Benbrott på kotpelare med skada på ryggmärgen
Fracture and fracture dislocation of vertebral column with spinal cord lesion
Fractura et dislocatio columnae vertebralis cum laesione medullae spinalis
807
Kylkiluiden ja rintalastan murtuma
Benbrott på revben och bröstben
Fracture of rib(s), sternum and larynx
Fractura costae et sterni
808
Lantion murtuma
Benbrott på bäcken
Fracture of pelvis
Fractura pelvis
809
Useita tai epätarkasti määriteltyjä vartalonluiden murtumia
Många samtidiga eller icke närmare specificerade bentrott på kroppsbenen
Multiple and ill-defined fractures of trunk
Fractura multiplices s. male definitae trunci

810–819 Yläraajan murtuma Benbrott på övre extremitet Fracture of upper limb Fracturae extremitatis thoracicae

810
Solisluun murtuma
Benbrått på nyckelben
Fracture of clavicle
Fractura claviculae
811
Lapaluun murtuma
Benbrått på skulderblad
Fracture of scapula
Fractura scapulae
812
Olkaluun murtuma
Benbrått på humerus
Fracture of humerus
Fractura humeri
813
Värttinä- ja kyynärluun murtuma
Benbrått på radius och ulna
Fracture of radius and ulna
Fractura radii et ulnae
814
Ranneluiden murtuma
Benbrått på handledben
Fracture of carpal bone(s)
Fractura ossium carpi
815
Kämmenluiden murtuma
Benbrått på flathandens ben
Fracture of metacarpal bone(s)
Fractura ossium metacarpi
816
Yhden tai useamman sormiluun murtuma
Benbrått på ett eller flera fingerben
Fracture of one or more phalanges of hand
Fractura ossium digitorum manus
817
Useiden käden luiden murtuma
Benbrått på flera handben
Multiple fractures of hand bones
Fracturae multiplices ossium manus
818
Muut, useat tai epätarkasti määritellyt yläraajan luiden murtumat
Andra eller icke närmare specificerade brott på övre extremiteterna
Other, multiple and ill-defined fractures of upper limb
Fracturae multiplices male definitae extremitatis thoracicae
819
Murtumia molempien yläraajojen luissa sekä samanaikaisesti kylkiluissa ja rintalastassa
Benbrått på båda övre extremiteterna och samtidigt på revben och bröstben
Multiple fractures involving both upper limbs, and upper limb with rib(s) and sternum
Fracturae multiplices bilaterales s. cum fract. costae complicatae sterni

820–829 Alaraajan murtuma Benbrott på nedre extremiteter Fracture of lower limb Fractura extremitatis pelvinae

820
Reisiluun kaulan murtuma
Benbrott på lårbenets hals
Fracture of neck of femur
Fractura colli femoris
821
Muu tai tarkemmin määrittelemätön reisiluun murtuma
Annat brott eller brott utan närmare specifikation på lårben
Fracture of other and unspecified parts of femur
Fractura femoris loco non definito
822
Polvilumpion murtuma
Benbrott på knäskål
Fracture of patella
Fractura patellae
823
Sääri- ja pohjeluun murtuma
Benbrott på smal- och vadben
Fracture of tibia and fibula
Fractura tibiae et fibulae
824
Ulko- ja sisäkehrään murtuma
Benbrott på ytter eller inre malleolus
Fracture of ankle
Fractura malleoli fibulae, tibiae
825
Yhden tai useamman nilkka- ja jalkapöydänluun murtuma
Benbrott på ett eller flera vrist- eller fotben
Fracture of one or more tarsal and metasarsal bones
Fractura ossium tarsi et metatarsi
826
Yhden tai useamman varvasluun murtuma
Benbrott på ett eller flera tåben
Fracture of one or more phalanges of foot
Fractura ossium digitorum pedis
827
Muu tai epätarkasti määritelty tai usea samanaikainen toisen alaraajan luiden murtuma
Annat eller icke närmare specificerat eller flera samtidiga benbrott på ena nedre extremiteten
Other, multiple and ill-defined fractures of lower limb
Fracturae aliae, multiplices s. male definitae extremitatis pelvinae
828
Murtumia molemmissa alaraajoissa, ala- ja yläraajassa ja alaraajoissa ja kylkiluissa ja rintalastassa
Benbrott på båda nedre extremiteterna, övre och nedre extremiteter och på nedre extremiteter och revben och bröstben
Multiple fractures involving both lower limbs, lower with upper limb, and lower limb(s) with rib(s) and sternum
Fracturae multiplices extremitatum pelvinae amborum, et extremitatum thoracicarum et costarum et sterni
829
Tarkemmin määrittelemättömän luun murtuma
Icke närmare specificerat benbrott
Fracture of of unspecified bones
Fractura ossis non definiti

830–839 Sijoiltaanmenot ilman murtumaa Urledvridning utan benbrott Dislocation without fracture Dislocationes, luxationes sine fractura

830
Leuan sijoiltaanmeno
Urledvridning på käkled
Dislocation of jaw
Dislocatio articuli mandibularis
831
Hartian luiden sijoiltaanmeno
Urledvridning på skulderled
Dislocation of shoulder
Dislocatio articuli humeri
832
Sijoiltaanmeno kyynärnivelessä
Urledvridning på armbågsled
Dislocation of elbow
Dislocatio articuli cubiti
833
Sijoiltaanmeno ranteen nivelissä
Urledvridning på handled
Dislocation of wrist
Dislocatio articuli manus
834
Sijoiltaanmeno sormien nivelissä
Urledvridning på fingerled
Dislocation of finger
Dislocatio articuli digitorum manus
835
Sijoiltaanmeno lonkkanivelessä
Urledvridning på höftled
Dislocation of hip
Dislocatio articuli coxae
836
Sijoiltaanmeno polvinivelessä
Urledvridning på knäled
Dislocation of knee
Dislocatio articuli genus
837
Nilkan sijoiltaanmeno
Urledvridning på vrist
Dislocation of ankle
Dislocatio articuli talocruralis
838
Sijoiltaanmeno jalkaterän nivelissä
Urledvridning på fotled
Dislocation of foot
Dislocatio articuli pedis
839
Muu ja epätarkasti määritelty ja usea samanaikainen sijoiltaanmeno.
Annan eller icke närmare specificerad eller många samtidiga urledvridningar
Other, multiple and ill-defined dislocations
Dislocatio articuli alia s. multiplices in loco male definito

840–848 Nivelten ja niihin liittyvien lihasten nyrjähdys ja venähdys Ledernas och deras musklers stukning Sprains and strains of joints and adjacent muscles Distorsio, distensio

840
Hartian ja olkavarren nyrjähdys tai venähdys
Stukning av skulderled
Sprains and strains of shoulder and upper arm
Distorsio articuli umeri
841
Kyynärpään ja kyynärvarren nyrjähdys tai venähdys
Stukning av armbågsled
Sprains and strains of elbow and forearm
Distorsio articuli cubiti
842
Ranteen ja käden nyrjähdys tai venähdys
Stukning av handled
Sprains and strains of wrist and hand
Distorsio articuli manus
843
Lonkan ja reiden nyrjähdys tai venähdys
Stukning av höftled
Sprains and strains of hip and thigh
Distorsio articuli coxae
844
Polven ja säären nyrjähdys tai venähdys
Stukning av knäled
Sprains and strains of knee and leg
Distorsio articuli genus
845
Nilkan ja jalkaterän nyrjähdys tai venähdys
Stukning av vrist och fotled
Sprains and strains of ankle and foot
Distorsio articuli talocruralis
846
Ristisuoliluun seudun nyrjähdys tai venähdys
Stukning av sacroiliacalleden
Sprains and strains of sacro-iliac region
Distorsio articuli sacroilici
847
Muu ja tarkemmin määrittelemätön nyrjähdys tai venähdys selässä tai niskassa
Annan eller icke närmare specificerad stukning av ryggen eller nacken
Sprains and strains of other and unspecified parts of back
Distorsio articuli nuchae, dorsi loco non definito
848
Muu epätarkasti määritelty nyrjähdys tai venähdys
Annan icke närmare specificerad stukning
Other and ill-defined sprains and strains
Distorsio articuli maledefinita

850–856 Pään vamma (paitsi kallon murtuma) Skada på huvudet (med undantag av benbrott) Head injury (excluding skull fracture) Laesio capitis (fractura excepta)

850
Päälaen avohaava
Sår på skalpen
Open wound of scalp
Vulnus galeae apertum
851
Päälaen ruhjouma ja verenpurkauma
Krosskada och hematom på skalpen
Contusion and haematoma of scalp
contusio et haematoma galeae
852
Aivotärähdys
Hjärnskakning
Concussion
Concussio, commotio cerebri
853
Aivoruhjouma
Hjärnkontusion
Cerebral laceration and contusion
Contusio cerebri
854
Tapaturmainen lukinkalvonalainen, kovakalvonalainen ja kovalavon päällinen verenvuoto ilman aivoruhjoumaa
Subaraknoidal-, subdural- eller epiduralblödning vid olycksfall utan hjärnkontusion
Subarachnoid, subdural and extradural haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Haemorrhagia subarachnoidalis, subduralis, extraduralis, contusione cerebri non indicata
855
Muu tai tarkemmin määrittelemätön tapaturmainen kallonsisäinen verenvuoto ilman aivoruhjoumaa
Annan eller icke närmare specificerad intrakraniell blödning vid olycksfall utan hjärnkontusion
Other and unspecified intracranial haemorrhage following injury (without mention of cerebral laceration or contusion)
Haemorrhagia alia et non definita, contusione cerebri non indicata
856
Muu tai tarkemmin määrittelemätön pään vamma
Annan eller icke närmare specificerad skada på huvudet
Head injury of other and unspecified nature
Laesiones aliae non definitae capitis

860–869 Rintaontelon, vatsan ja lantion sisäinen vamma Inre skada på bröstkaviteten, buken och bäckenet Internal injury of chest, abdomen and pelvis Laesio cavi thoracis, abdominis, pelvis

860
Tapaturmainen ilma-veririnta
Skada på bröstkaviteten med pneumohæmothorax
Traumatic pneumothorax and haemothorax
Pneumothorax et haemothorax traumatica
861
Sydämen ja keuhkojen vamma
Skada på hjärta och lungor
Injury to heart and lung
Laesio cordis et pulmonis
862
Muun ja tarkemmin määrittelemättömän rintaontelon elimen vamma
Annan eller icke specificerad skada på bröstkavitetens organ
Injury to other and unspecified intrathoracic organs
Laesio alia thoracis organo non indicato
863
Ruoansulatuskanavan vamma
Skada på digestionskanalen
Injury to gastro-intestinal tract
Laesio systematis gastrointestinalis
864
Maksan vamma
Skada på lever
Injury to liver
Laesio hepatis
865
Pernan vamma
Skada på mjälte
Injury to spleen
Laesio lienis
866
Munuaisten vamma
Skada på njurar
Injury to kidney
Laesio renis
867
Lantion elinten vamma
Skada på bäckenorgan
Injury to pelvic organs
Laesio organorum pelvis
868
Muun ja tarkemmin määrittelemättömän vatsan elimen vamma
Annan eller icke närmare specificerad skada i buken
Injury to other and unspecified intra-abdominal organs
Laesio alia organo intra-abdominali non indicato
869
Tarkemmin määrittelemätön sisäinen vamma sekä rinta- että vatsaontelon elimissä
Icke närmare specificerad inre skada både i bröst- och bukkavitetens organ
Internal injury, unspecified or involving intrathoracic with intra-abdominal organs
Laesio non definita organorum intrathoracicorum et intra-abdominalium

870–879 Naaman, niskan ja kaulan sekä vartalon ihon ruhjouma tai avohaava Kontusion eller öppet sår på (i) ansikte, hals och kropp Laceration and open wound of face, neck and trunk Laceratio, vulnus faciei, nuchae, trunci apretum

870
Silmän ja silmäkuopan
Öppet sår på öga och ögongrop
Open wound of eye and orbit
Vulnus oculi et orbitae apertum
871
Silmän menetys
Förlust av ögat
Enucleation of eye
Enucleatio oculi
872
Korvan
Öppet sår på öra
Open wound of ear
Vulnus auris apertum
873
Muu tai tarkemmin määrittelemätön kasvojen ruhjouma
Annan eller icke närmare specificerad krossning på ansiktet
Other and unspecified laceration of face
Laesio alia s. laceratio non definita faciei
874
Kaulan ja niskan
Öppet sår på hals och nacke
Open wound of neck
Vulnus apertum nuchae
875
Rintakehän
Öppet sår på bröstkorg
Open wound of chest
Vulnus apertum thoracis
876
Selän
Öppet sår på rygg
Open wound of back
Vulnus apertum dorsi
877
Ristiselän
Öppet sår på sacralryggen
Open wound of buttock
Vulnus apertum regionis sacralis et gluteae
878
Sukuelinten avohaava
Öppet sår på könsorgan
Open wound of genital organs, including traumatic amputation
Vulnus apertum genitalium
879
Usea samanaikainen tai tarkemmin määrittelemätön naaman, kaulan, niskan ja vartalon avohaava
Flera samtidiga eller ospecificerade kontusioner och sår
Multiple and unspecified open wounds of face, neck and trunk
Vulnera multiplicia s. non definita, faciei, nuchae, trunci

880–888 Yläraajan ruhjouma tai avohaava Kontusion eller öppet sår på övre extremiteten Laceration and open wound of upper limb Laceratio et vulnus extremitatis thoracicae apertum

880
Hartian ja olkavarren nyrjähdys tai venähdys
Öppet sår på skuldra och överarm
Open wound of shoulder and upper arm
Vulnus apertum regionis scapularis, axillaris, brachii
881
Kyynärpään, kyynärvarren ja ranteen avohaava ilman jännevaurioita
Öppet sår på armbåge, underarm och landled utan skada på senor
Open wound of elbow and forearm, and of wrist not involving tendons
Vulnus apertum cubiti et antebrachii, laesione tendinum non indicata
882
Ranteen jänteitä vahingoittanut
Öppet sår på handled med skador på senor
Open wound of wrist involving tendon(s)
Vulnus apertum cubiti et antebrachii cum laesione tendinum
883
Käden paitsi sormien
Öppet sår på hand med undantag av fingrar
Open wound of hand, except finger(s) alone
Vulnus apertum manus digitis exceptis
884
Sormien ja varpaiden tulehdus
Öppet sår på fingrar
Open wound of finger(s)
Vulnus apertum digiti manus
885
Usea tai tarkemmin määrittelemätön toisen yläraajan
Flera eller opsecificerade öppna sår på den ena övre extremiteten
Multiple and unspecified open wounds of one upper limb
Vulnera extremitatis thoracicae multiplicia aperta s. non definita
886
Tapaturmainen peukalon menetys
Förlust av tumme vid olycksfall
Traumatic amputation of thumb(s)
Amputatio traumatica pollicis
887
Tapaturmainen muiden sormien menetys
Förlust av andra fingrar vid olycksfall
Traumatic amputation of other finger(s)
Amputatio digit manus
888
Tapaturmainen käsivarren ja käden menetys
Förlust av hand eller arm vid olycksfall
Traumatic amputation of arm and hand
Amputatio brachii, antebrachii, manus

890–898 Alaraajan ruhjouma tai avohaava Kontusion eller öppet sår på nedre extremiteten Laceration and open wound of lower limb Laceratio et vulnus extremitatis pelvinae apertum

890
Lonkan ja reiden
Öppet sår på höft och lår
Open wound of hip and thigh
Vulnus apertum regionis coxae et femoris
891
Polven, säären ja nilkan ilman jännevaurioita
Öppet sår på knä, smalben eller vrist utan skada på senor
Open wound of knee and leg (except thigh), and of ankle not involving tendons
Vulnus apertum genus, cruris, regionis malleolaris, laesione tendinum non indicata
892
Nilkan jänteitä vahingoittanut
Öppet sår på vrist med skada på senor
Open wound of ankle involving tendon(s)
Vulnus apertum regionis malleolaris cum laesione tendinum
893
Jalkaterän (paitsi varpaiden)
Öppet sår på fot med undantag av tår
Open wound of foot, except toe(s) alone
Vulnus apertum pedis, digitis exceptis
894
Varpaiden
Öppet sår på tår
Open wound of toe(s)
Vulnus apertum digitorum pedis
895
Usea tai tarkemmin määrittelemätön toisen alaraajan
Flera eller ospecificerade öppna sår på den ena nedre extremiteten
Multiple and unspecified open wounds of one lower limb
Vulnera extremitatis pelvinae multiplicia non definita
896
Varpaiden tapaturmainen menetys
Förlust av tår vid olycksfall
Traumatic amputation of toe(s)
Amputatio traumatica digiti pedis
897
Jalkaterän (jalan) tapaturmainen menetys
Förlust av foten vid olycksfall
Traumatic amputation of foot
Amputatio traumatica pedis
898
Säären tai reiden tapaturmainen menetys
Förlust av smalben eller lår vid olycksfall
Traumatic amputation of leg
Amputatio traumatica cruris, femoris

900–908 Useita ruhjoumia ja avohaavoja Flera kontusioner och öppna sår Laceration and open wounds of multiple location Laceratio et vulnera in locis multiplicibus aperta

900
Molempien yläraajojen
Öppna sår på båda övre exremiteterna
Multiple open wounds of both upper limbs
Vulnera aperta, multiplicia extremitatum thoracicarum amborum
901
Molempien alaraajojen
Öppna sår på båda nedre exremiteterna
Multiple open wounds of both lower limbs
Vulnera aperta, multiplicia extremitatum pelvinarum amborum
902
Molempien ylä- ja alaraajojen
Öppna sår på både övre och nedre exremiteterna
Multiple open wounds of both upper and lower limb(s)
Vulnera aperta, multiplicia extremitatum omnium
903
Molempien käsien
Öppna sår på båda händerna
Multiple open wounds of both hands
Vulnera aperta, multiplicia manuum amborum
904
Pään ja raajojen
Öppna sår på huvud och extremiteterna
Multiple open wounds of both head and limb
Vulnera aperta, multiplicia capitis et extremitatum
905
Pään ja vartalon
Öppna sår på huvudet och kroppen
Multiple open wounds of both head and trunk
Vulnera aperta, multiplicia capitis et trunci
906
Vartalon ja raajojen
Öppna sår på kroppen och extremiteterna
Multiple open wounds of both trunk and limb(s)
Vulnera aperta, multiplicia capitis et trunci et extremitatum
907
Naaman, samanaikaiset naamassa ja muualla
Öppna sår på ansikte och samtidigt annorstädes
Multiple open wounds of face with other sites
Vulnera aperta, multiplicia faciei et in locis aliis
908
Sijainniltaan tarkemmin määrittelemättömät
Öppna sår på utan närmare specifikation
Multiple open wounds of other and unspecified location
Vulnera aperta, multiplicia in locis non definitis

910–918 Pintavamma Ytskada Superficial injury Laesio superficialis

910
Kasvojen, kaulan ja niskan pintavamma
Ytskada på ansikte, hals och nacke
Superficial injury of face and neck
Laesio superficialis faciei et nuchae
911
Vartalon pintavamma
Ytskada på kropp
Superficial injury of trunk
Laesio superficialis trunci
912
Hartian ja olkavarren pintavamma
Ytskada på skuldra och överarm
Superficial injury of shoulder and upper arm
Laesio superficialis regionis scapularis, axillaris, branchii
913
Kyynärpään, kyynärvarren ja ranteen pintavamma
Ytskada på armbåge, underarm och handled
Superficial injury of elbow, forearm and wrist
Laesio superficialis regionis cubiti, antebrachii, carpi
914
Käden paitsi sormien pintavamma
Ytskada på hand med undantag av fingrar
Superficial injury of hand(s), except finger(s) alone
Laesio superficialis manus, digitis exceptis
915
Sormien pintavamma
Ytskada på fingrar
Superficial injury of finger(s)
Laesio superficialis digitorum manus
916
Lonkan, reiden, säären ja nilkan pintavamma
Ytskada på höft, lår, smalben och vrist
Superficial injury of hip, thigh, leg and ankle
Laesio superficialis regionis coxae, femoris, genus, cruris, regionis malleolaris
917
Jalan ja varpaiden pintavamma
Ytskada på fot och tår
Superficial injury of foot and toe(s)
Laesio superficialis pedis et digitorum pedis
918
Muu, usea tai tarkemmin määrittelemätön pintavamma
Annan ytskada, flera eller ospecificerade ytskador
Superficial injury of other, multiple and unspecified sites
Laesiones aliae, multiplices, in locis non definitis

920–929 Ihoa vahingoittamaton ruhjevamma tai ruhjouma Kontusion, huden oskadad Contusion and crushing with intact skin surface Contusio sine laceratione cutis

920
Kasvojen, kaulan ja niskan
Kontusion på ansikte, hals och nacke
Contusion of face and neck, except eye(s)
Contusio faciei et nuchae
921
Silmän, silmäluomen, silmäkuopan
Kontusion på öga, ögonlock och ögongrop
Contusion of eye and orbit
Contusio oculi et orbitae
922
Vartalon
Kontusion på kropp
Contusion of trunk
Contusio trunci
923
Hartian ja olkavarren
Kontusion på skuldra och överarm
Contusion of shoulder and upper arm
Contusio regionis scapularis, axillaris, branchii
924
Kyynärpään, kyynärvarren ja ranteen
Kontusion på armbåge, underarm och handled
Contusion of elbow, forearm and wrist
Contusio regionis cubiti, antebrachii, carpi
925
Käden, paitsi sormien
Kontusion på hand med undantag av fingrar
Contusion of hand(s), except finger(s) alone
Contusio manus, digitis exceptis
926
Sormien
Kontusion på fingrar
Contusion of finger(s)
Contusio digitorum manus
927
Lonkan, reiden, säären ja nilkan
Kontusion på höft, lår, smalben och vrist
Contusion of hip, thigh, leg and ankle
Contusio regionis coxae, femoris, genus, cruris, tarsi
928
Jalan ja varpaiden
Kontusion på fot och tår
Contusion of foot and toe(s)
Contusio pedis et digitorum pedis
929
Muu, usea tai tarkemmin määrittelemätön
Annan kontusion, flera eller ospecificerade kontusioner
Contusion of other, multiple and unspecified sites
Contusiones multiplices aliae, in locis non definitis

930–936 Kehon aukkojen kautta tunkeutuneiden vieraiden esineiden aiheuttamia haittoja ja vammoja Främmande kropp genom naturlig öppning Effects of foreign body entering through orifice Corpora aliena per vias naturales

930
Vieras esine silmässä ja sen apuelimissä
Främmande kropp i öga och dess hjälporgan
Foreign body in eye and adnexa
Corpus alienum oculi et organorum lacrymalium
931
Vieras esine korvakäytävässä tai -lehdessä
Främmande kropp i öronöppning eller öronmussla
Foreign body in ear
Corpus alienum auris
932
Vieras esine nenässä
Främmande kropp i näsa
Foreign body in nose
Corpus alienum nasi
933
Vieras esine nielussa tai kurkunpäässä
Främmande kropp i farynx eller struphuvud
Foreign body in pharynx and larynx
Corpus alienum pharyngis et laryngis
934
Vieras esine keuhkoputkessa tai keuhkossa
Främmande kropp i broknker eller lunga
Foreign body in bronchus and lung
Corpus alienum bronchi et pulmonis
935
Vieras esine ruoansulatuskanavassa
Främmande kropp i digestionskanal
Foreign body in digestive tract
Corpus alienum tractus degestionis
936
Vieras esine virtsateissä ja sukuelimissä
Främmande kropp i uro-genitalorgan
Foreign body in genito-urinary tract
Corpus alienum organorum urogenitalis

940–949 Palovamma Brännskada Burns Combustio

940
Silmän palovamma
Brännskador på öga
Burn confined to eye
Combustio oculi
941
Pään, kasvojen, kaulan ja niskan palovamma
Brännskador på huvid, ansikte, hals och nacke
Burn confined to face, head and neck
Combustio galeae, faciei, colli, nuchae
942
Vartalon palovamma
Brännskador på kropp
Burn confined to trunk
Combustio trunci
943
Yläraajan, paitsi ranteen ja käden, palovamma
Brännskador på övre extremitet, med undantag av handled och hand
Burn confined to upper limb(s), except wrist and hand
Combustio extremitatis thoracicae, combustione carpi et manus excepta
944
Ranteen ja käden palovamma
Brännskador på handled och hand
Burn confined to wrist(s) and hand(s)
Combustio carpi et manus
945
Alaraajan palovamma
Brännskador på nedre extremitet
Burn confined to lower limb(s)
Combustio extremitatis pelvinae
946
Pään, kasvojen, kaulan ja niskan sekä samanaikainen raajan palovamma
Brännskador på huvud, ansikte, hals och nacke samt samtidigt på extremitet
Burn involving face, head and neck with limb(s)
Combustio extremitatis et faciei et galeae et nuchae
947
Vartalon ja raajan samanaikainen palovamma
Brännskador på kropp och extremitet samtidigt
Burn involving trunk with limb(s)
Combustio trunci et extremitatis
948
Pään, kasvojen, kaulan ja niskan sekä samanaikainen vartalon ja raajan palovamma
Brännskador på huvud, ansikte, hals och nacke samt samtidigt på kropp och extremitet
Burn involving face, head and neck with trunk and limb(s)
Combustio galeae, faciei, trunci, extremitatis
949
Muu tai tarkemmin määrittelemätön palavomma
Annan eller ospecificerad brännskada
Burn involving other and unspecified parts
Combustio alia s. parti non definitae

950–959 Hermojen ja selkäytimen vamma ilman samanaikaista luun viottumaa Skada i perifera nervsystemet och ryggmärgen utan uppgift om samtidig benskada Injury to nerves and spinal cord without bone injury Laesio nervorum perphericorum et madullae spinalis sine fractura

950
Näköjuosteen vamma
Skada på fasciculus opticus
Injury to optic nerve(s)
Laesio fasciculi optici
951
Muu aivohermojen vamma
Skada på övriga kranialnerver
Injury to other cranial nerve(s)
Laesio nervorum aliorum capitalium
952
Olkavarren vamma
Skada på överarmens nerver
Injury to nerve(s) in upper arm
Laesio nervorum brachii
953
Kyynärvarren vamma
Skada på underarmens nerver
Injury to nerve(s) in forearm
Laesio nervorum antebrachii
954
Ranteen ja käden vamma
Skada på handledes och handens nerver
Injury to nerve(s) in wrist and hand
Laesio carpi et manus
955
Lonkan ja reiden vamma
Skada på höftens och lårets nerver
Injury to nerve(s) in thigh
Laesio nervorum femoris
956
Säären vamma
Skada på smalbenets nerver
Injury to nerve(s) in lower leg
Laesio nervorum cruris
957
Nilkan ja jalan vamma
Skada på vristens och fotens nerver
Injury to nerve(s) in ankle and foot
Laesio nervorum tarsi et pedis
958
Selkäytimen vamma ilman sekärankavammaa
Skada på ryggmärgen utan uppgift om skada på kotpelaren
Spinal cord lesion without evidence of spinal bone injury
Laesio medullae spinalis sine fractura columnae vertebralis
959
Muu hermovamma sekä useat samanaikaiset hermovammat
Annan nervskada eller flera samtidiga nervskador
Other nerve injury, including nerve injury in several parts
Laesiones aliae s. multiplices

960–979 Myrkytys Förgiftning Effects of poisons Veneficium

960
Myrkyllisten ravintoaineiden aiheuttama myrkytys
Förgiftning med giftiga födoämnen
Poisoning by noxious foodstuffs
Veneficium alimenti
961
Alkoholin aiheuttama myrkytys
Förgiftning med alkoholer
Poisoning by alcohol
Veneficium alcoholi
Alkoholismi / alkoholism = 322
962
Paloöljyn ja sen johdannaisten aiheuttama myrkytys
petroleum-produkter
Poisoning by petroleum products
Veneficium petrolei et eius derivati
963
Teollisuuden liuotusaineiden aiheuttama myrkytys
Förgiftning med industriella lösningsmedel
Poisoning by industrial solvents
Veneficium solventium industrialium
964
Syövyttävien aiheiden, happojen ja emästen aiheuttama myrkytys
Förgiftning med frätande ämnen
Poisoning by corrosive aromatics, acids and caustic alkalis
Veneficium acidi corrosivi et alkali caustici
965
Elohopean ja sen yhdisteiden aiheuttama myrkytys
Förgiftning med kvicksilver och dess föreningar
Poisoning by mercury and its compounds
Veneficium hydrargyrii eiusque derivati
966
Lyijyn ja sen yhdisteiden aiheuttama myrkytys
Förgiftning med blye och dess föreningar
Poisoning by lead and its compounds
Veneficium plumbi
967
Arsenikin ja antimonin sekä niiden yhdisteiden aiheuttama myrkytys
Förgiftning med arsenik och antimon och deras föreningar
Poisoning by arsenic and antimony, and their compounds
Veneficium arseni, antimoni
968
Hiilimonoksidin aiheuttama myrkytys
Förgiftning med kolmonoxid
Poisoning by carbon monoxide
Veneficium monoxidi carbonis
969
Muiden kaasujen, höyryjen tai savun aiheuttama myrkytys
Förgiftning med andra gaser, ångor eller rök
Poisoning by other gases and vapours
Veneficium aliud vaporis s. fumi
970
Morfiinin ja muiden oopiumijohdannaisten aiheuttama myrkytys
Förgiftning med morfig och andra opiumderivat
Poisoning by morphine and other opium derivatives
Veneficium morphini eiusque derivati
971
Barbituurihapon ja sen johdannaisten aiheuttama myrkytys
Förgiftning med barbitursyra och dess derivater
Poisoning by barbituric acid and derivatives
Veneficium acidi barbiturici eiusque derivati
972
Aspiriinin ja salisyylihapon johdannaisten aiheuttama myrkytys
Förgiftning med aspirin och salicylsyrederivater
Poisoning by aspirin and salicylates
Veneficium acidi acetylsalicylici eiusque derivati
973
Bromiyhdisteiden aiheuttama myrkytys
Förgiftning med bromider
Poisoning by bromides
Veneficium bromidi
974
Muiden huumausaineiden aiheuttama myrkytys
Förgiftning med andra analgetica och hypnotica
Poisoning by other analgesic and soporific drugs
Veneficium analgetici et narcotici alii
975
Sulfonamidien aiheuttama myrkytys
Förgiftning med sulfonamider
Poisoning by sulphonamides
Veneficium sulphonamidi
976
Strykniinin aiheuttama myrkytys
Förgiftning med stryknin
Poisoning by strychnine
Veneficium strychnini
977
Atropiinin, belladonnan ja hyoskiinin aiheuttama myrkytys
Förgiftning med atropin, belladonna och hyoscin
Poisoning by belladonna, hyoscine and atropine
Veneficium atropini, belladonnae, hyoscinae
978
Eläinmyrkkyjen aiheuttama aiheuttama myrkytys
Förgiftning av giftigt djur
Poisoning by venom
Veneficium veneni animalis
979
Muiden ja tarkemmin määrittelemättömien aineiden aiheuttama myrkytys
Förgiftning med andra eller ospecificerade ämnen
Poisoning by other and unspecified substances
Veneficium substatiae aliae non definitae

980–989 Sään ja rasitusten aiheuttamat sairaudet sekä muut vastaavat tilat Olyckshändelser orsakade av väderlek, ansträngningar o. d. Effects of weather, exposure and related conditions Effectus temperaturae, climatis etc.

980
Paleltumat
Förfrysningar
Effects of reduced temperature
Effectus temperaturae deductae, congelatio
981
Kuumuuden ja auringon säteilyn aiheuttamat tilat
Skada av hetta eller solstrålning
Effects of heat and insolation
Effectus caloris et insolationis
982
Vuoristotauti. Ilmakehän ohenemisen aiheuttamat tilat
Skada av lågt lufttryck
Effects of high altitude
Effectus altitudinis
983
Kaivostauti. Ilmapainetauti
Gruvsjuka. Skada av högt lufttryck
Caisson disease
Effectus aëris compressi – decompressi
984
Salamaniskun aiheuttamat vammat
Skada av blixt
Effects of lightning
Effectus fulminis
985
Nälkätila
Hunger
Effects of hunger
Effectus inanitionis
986
Jano, kuivuminen
Törst
Effects of thirst
Effectus sitis
987
Muu ulkonaisen rasituksen aiheuttama tila
Annan skada orsakad av yttre ansträngning
Effects of exposure, not elsewhere classified
Effectus alius. Exhaustio e causa non definita
988
Liikarasitus
Överansträngning
Effects of excessive exertion
Effectus exercitionis gravis
989
Meri-, ilma-, autotauti
Sjö-, luft- och bilsjuka
Motion (travel) sickness
Morbus itineris

990–999 Muut ja tarkemmin määrittelemättömät vammat ja reaktiot Andra och ospecificerade skador och reaktioner Other and unspecified injuries and reactions Laesiones et reactiones aliae non specificae

990
Hukkuminen ja upoksiin joutuminen
Drunkning
Drowning and nonfatal submersion
Submersio, immersio
991
Tukehtuminen, hirttäminen ja hirttäytyminen
Kvävningsdöd och hängning
Asphyxia and strangulation
Asphyxia et strangulatio
992
Sähkövirran aiheuttama kuolema ja muut sähkövammat
Dödsfall och skador av elektrisk ström
Electrocution and nonfatal effects of electric currents
Electroconcussio et effectus electricus non letalis
993
Säteilyn vaikutus (paitsi auringonsäteilyn)
Skada av strålning (med undantag av solstrålning)
Injury due to radiation, except sunburn
Effectus radiationis insolatione excepta
994
Muut ulkonaisten syiden aiheuttamat tilat, myös avuttoman hoitamatta jättäminen
Andra skador av yttre förhållanden, också på grund av att person lämnats utan vård
Other general effects of external causes
Effectus alius e cause externa generalis
995
Eräät vammojen varhaiskomplikaatiot
Några tidiga komplikationer till skador
Certain early complications of trauma
Complications ceterae traumaticae
996
Muu tai tarkemmin määrittelemätön vamma
Annan eller ospecificerad skada
Injury of other and unspecified nature
Laesiones aliae et non specificae
997
Ei-hoitomielessä tehtyjen lääkintä- tai kirurgisten toimenpiteiden, kuten rokotusten, sterilisaation, ympärileikkauksen aiheuttamat lisätaudit
Komplikationer till icke-terapeutiska åtgärder såsom vaccination, sterilisation och omskärelse
Reactions and complications due to nontherapeutic medical and surgical procedures
Reactions et complicationes post medicationem non therapeuticam vel chirurgigam
998
Hoitomenetelmien, kuten lääkeruiskeiden tai verensiirtojen aiheuttamat lisätaudit
Komplikationer till terapeutiska åtgärder, såsom infusion och transfusion
Adverse reaction to injections, infusions and transfusions for therapeutic purposes
Reactions adversae post injectionem, infusionem, transfusionem
1956: Ei käytetä peruskuolinsyynä, jos tunnetaan tauti, minkä tähden toimenpide on tehty.
999
Muiden hoitomenetelmien aiheuttamat lisätaudit
Komplikationer till andra terapeutiska åtgärder
Adverse reaction to other therapeutic procedures
Reactions adversae post medicationem therapeuticam aliam
1956: Ei käytetä peruskuolinsyynä, jos tunnetaan tauti, minkä tähden toimenpide on tehty.

E-koodit

Katso Tapaturmakoodit.

Lähteet

Kuolinsyyluettelo perustuu kuolinsyynimistöön 1952 ja vuosien 1963–1968 kuolinsyytilastoihin. Niissä on sama numerointi, mutta tautien nimissä on jonkin verran (pienehköjä) eroja. Milloin nimet eroavat, on alla pääsääntöisesti käytetty kuolinsyytilastojen mukaista, uudempaa asua. Tämä koskee suomen-, ruotsin- ja latinankielisiä tautinimiä 001–795. Sitä vastoin numeroiden 800–999 nimet ovat kaikki vuoden 1952 kuolinsyynimistöstä. Englanninkieliset nimet ovat ICD-7:n mukaiset vuodelta 1955.

Julkaistu . Päivitetty .

©Tuomas Salste